8 av 10 e-handelsföretag har bristande arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket har genomfört riktade inspektioner av hela e-handelskedjan. Hittills har myndigheten gjort över 1 200 besök, både fysiska och på distans. 8 av 10 besökta företag har brustit i sina arbetsmiljörutiner och fått krav på åtgärder.

2019 påbörjade Arbetsmiljöverket en inspektionsinsats, fokuserad på fyra olika områden inom e-handelskedjan. Myndigheten har besökt paketterminaler, utlämningsställen och transportföretag som distribuerar paketen samt e-handlarna själva.

– Resultaten är mycket oroande och det krävs fortfarande ordentliga insatser av arbetsgivarna för att få bukt med problematiken. Vi ser stressade förare som kånkar på tunga paket utan hjälpmedel med stor risk för till exempel belastningsskador. ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet, säger Erna Zelmin, generaldirektör vid Arbetsmiljöverket, i ett pressmeddelande.

Under pandemiåret 2020 växte e-handeln med hela 40 procent. Enligt en rapport från fackförbunden Handels, Seko och Transport som kom ut i november i år är det personal och klimat som får betala för tillväxten med försämrad arbetsmiljö. Detta bekräftas av Arbetsmiljöverkets inspektioner.

– Den här snabba och massiva förändringen innebär stora utmaningar i att hantera och anpassa arbetet ute på företagen. Men det är viktigt att inte arbetsmiljön glöms bort. E-handelns ökade paketvolymer påverkar medarbetarna i alla delar av kedjan och visar sig för vanliga konsumenter i form av förseningar av leveranser och överfulla utlämningsställen, kommenterar Eric Storbjörk, projektledare på Arbetsmiljöverket.

De vanligaste bristerna som myndigheten har sett är kopplade till:

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Det saknas fungerande och grundläggande rutiner för att systematiskt förbättra arbetsmiljön. Arbetsgivarna saknar ofta relevanta kunskaper om hur man bedriver en säker arbetsmiljö.

Belastningsergonomi. Arbetsgivaren och medarbetarna saknar kunskaper om belastningsproblematik, vad som är hälsosam belastning och hur man kan minska riskerna. Myndigheten har sett trånga utrymmen och avsaknad av hjälpmedel för lyft eller rullande hantering.

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Den tidspress som finns inom pakethanteringskedjan tvingar de anställda att hantera en stor paketmängd på kort tid. Det gäller på paketterminaler, för förarna, för varuplockarna hos e-handlarna och för anställda på utlämningsställena. Många gånger har arbetsgivarna inte undersökt eller bedömt riskerna som finns med detta. Ofta saknas en handlingsplan för att åtgärda kända risker.

Truckanvändning. Här är riskerna stora för olyckor, arbetssjukdomar och allvarliga skador om jobbet inte utförs säkert och med tydliga arbetsmiljörutiner. Myndigheten har ställt många olika krav kring truckanvändningen, exempelvis tillstånd, körkunskaper, kontroll av truckens utrustning samt separation av gående och trafik i lagermiljö.

Trots alla observerade brister ser Arbetsmiljöverket positiva effekter av tillsynen, då de flesta arbetsgivare rättar till bristerna och uppfyller kraven som har ställts.

– Vi upplever att våra inspektioner är meningsfulla för arbetsgivarna och att kunskaperna kring arbetsmiljöarbete och risker har ökat hos de vi har inspekterat, avslutar Erna Zelmin.