Liten betalningsvilja för fossilfritt

Den senaste Åkeribarometern från branschorganisationen Sveriges Åkeriföretag visar att branschen står inför flera utmaningar i omställningen till fossilfrihet. Enligt åkerierna är betalningsviljan och efterfrågan från kund för fossilfria transporter fortfarande låg, trots en ökad medvetenhet, vilket hämmar investeringar i hållbara alternativ.

Undersökningen, som genomförs två gånger per år, ger insikter i konjunkturläget och branschens omställning till fossilfrihet. Den senaste rapporten visar att efterfrågan på fossilfria transporter förväntas öka, men företag ser utmaningar på vägen. 

Åkerinäringen har under åren varit duktiga på att investera i den senaste tekniken vad gäller Euroklasser men de investeringar som nu behöver göras med ny teknik ställer helt andra krav genom hela kedjan. 

– Vi ser en allt starkare vilja i åkerinäringen att ställa om till fossilfria drivmedel. För det krävs nära samverkan mellan företag, kunder och beslutsfattare i samhället. En trovärdig och offensiv utbyggnad av infrastruktur för alternativa drivmedel och en prioritering av effekt i elförsörjningen är centralt. Men vi behöver även se en mer markerad efterfrågan och betalningsvilja för hållbara transporter från transportnäringens kunder, för att viktiga omställningsinvesteringar ska kunna ske, kommenterar Oscar Hyléen, vd för Sveriges Åkeriföretag.

Nyckelresultat från Åkeribarometern kring omställning:

Efterfrågan på fossilfria transporter: 2 procent av företagen rapporterar en betydande ökning under de senaste sex månaderna, medan 21 procent ser en ökning och 52 procent uppger oförändrad efterfrågan. Trots detta tror endast 3 procent att efterfrågan kommer att öka betydligt under de kommande sex månaderna, och 17 procent förutser en ökning.

Betalningsviljan: Endast 5 procent av företagen bedömer kundernas betalningsvilja för fossilfria transporter som god eller mycket god, medan 48 procent anser att den är dålig och 23 procent mycket dålig. Detta påverkar företagens förmåga att investera i hållbara transportlösningar.

Investeringar i fossilfria fordon: 7 procent av företagen har redan beställt elfordon, 56 procent har inga planer på att investera i dagsläget. När det gäller gasdrivna fordon har 10 procent redan beställt och 65 procent har inga planer på att beställa. Undersökningen visar dock att viljan finns och intresset ökar från åkeriföretagen.

Möjlighet till fossilfrihet: Med dagens förutsättningar tror 30 procent av företagen att de kommer att kunna bli fossilfria. För att nå målet om fossilfrihet krävs en betydande ökning i efterfrågan och betalningsvilja från kunder, konkurrenskraftiga priser på alternativa drivmedel och fordon samt en utbyggnad av tankinfrastruktur och ökad räckvidd för elfordon.

Läs rapporten här.