Återhämtning för internationell färjetrafik i slutet av 2022

Under fjärde kvartalet 2022 såg godstrafiken en svag ökning jämfört med samma kvartal 2021. Den totala mängden gods i svenska hamnar ökade med en knapp halv miljon ton. Den internationella passagerartrafiken har däremot sett ett större uppsving, även om nivåerna fortfarande ligger under nivåerna före pandemin.

På godssidan visar statistiken från Trafikanalys på en svag ökning under fjärde kvartalet 2022, den totala mängden lossade och lastade varor i svenska hamnar gick från 42,2 till knappt 42,7 miljoner ton.

I de svenska hamnarna är det fortsatt mer gods som ankommer från utrikes hamn än vad som går till utrikes hamn. Lossat gods från utrikes hamn steg med 3 procent till 19,5 miljoner ton, mängden lastat gods till utrikes hamn ökade med 1,5 procent till drygt 17,2 miljoner ton.

Lossat inrikes gods minskade med 13 procent till 3 miljoner ton. Minskningen beror främst på varugruppen jord, sten, grus och sand från utvinning. Gruppen minskade från 637 000 ton till 391 000 ton.

I passagerartrafiken syns en desto större ökning; det totala antalet passagerare i svenska hamnar var 5,2 miljoner under det fjärde kvartalet, jämfört med 4,6 miljoner samma kvartal 2021. Antalet passagerare i utrikes trafik ökade från 4 miljoner till 4,7 miljoner. Trafiken till och från de finska hamnarna bidrog mest till ökningen med nästan 300 000 fler resenärer. Näst mest bidrog Öresundstrafiken med nästan 200 000 fler passagerare. Trafiken till och från norska hamnar ökade med 150 000 fler resenärer.

Den inhemska passagerartrafiken, främst trafik till och från Gotland, minskade med 6 procent, från 564 000 passagerare till 529 000.

– Vi ser att färjetrafiken till och från utländska hamnar fortsatt återhämtar det passagerarbortfall som vi såg i början av pandemin. Resandet ligger dock fortfarande drygt 15 procent under nivåerna innan pandemin. Hamnarnas godshantering påverkades inte lika mycket som passagerartrafiken och har varit ungefär på samma nivåer som innan pandemin, kommenterar Björn Tano, projektledare på Trafikanalys.