Återhämtning i svenska hamnar

Under andra kvartalet 2021 är godshanteringen i svenska hamnar tillbaka på samma nivåer som innan pandemin. Särskilt exportvolymerna har ökat. Även antalet passagerare har ökat med 53 procent jämfört med 2020, enligt ny preliminär officiell statistik från Trafikanalys.

Den totala mängden lossade och lastade varor i svenska hamnar ökade med två procent till 43,3 miljoner ton under årets andra kvartal, jämfört med samma period 2020. Dock skiljer sig utvecklingen mellan lastat respektive lossat gods. Det lastade (avgående) godset till utrikes hamn ökade med 16 procent, till 17 miljoner ton. Det lossade (ankommande) godset däremot minskade med fem procent, till 6,2 miljoner ton.

Även passagerartrafiken i hamnarna har ökat jämfört med 2020. Antalet passagerare i inrikes trafik står för den största ökningen med 110 procent, till 403 000 passagerare. Ökningen kommer från Gotlandstrafiken. Antalet passagerare i utrikes trafik ökade med 41 procent till 2,5 miljoner passagerare. Totalt ökade passagerartrafiken med 53 procent till 3,3 miljoner passagerare.

– Vi ser att passagerartrafiken med fartyg har återhämtat sig något från den snabba nedgången som vi såg i början av pandemin. Ännu är det långt kvar till nivån för resandet som vi såg 2019. Hamnarnas godshantering föll aldrig lika snabbt och är redan på samma nivåer som innan pandemin, kommenterar Henrik Petterson, projektledare på Trafikanalys.

I statistiken ingår samtliga svenska hamnar med fartyg som har bruttodräktighet om minst 20, som anlöper i kommersiell trafik. Inrikes gods och passagerare räknas två gånger i redovisad statistik, för att mäta den totala aktiviteten i hamnarna.