Autonom kollektivtrafik på landsbygden – ett av sju nya mobilitetsprojekt

Drive Sweden, nationella strategiskt innovationsprogram inom mobilitet, startar sju nya projekt inom området mobilitet, och särskilt utvecklandet av ny teknik för möjliggörandet av delade, uppkopplade och alltmer självkörande fordon.

De nya satsningarna kommer bland annat utveckla ny teknik och lösningar för anropsstyrd kollektivtrafik på landsbygden, ökad framkomlighet med hjälp av AI och samordnad användning av sensordata, och hur elektriska fordon i ett nätverk skulle kunna utgöra framtidens hållbara transportsystem.

Genom de nya projekten bygger vi vidare på teknik och kunskap som vi arbetat fram och bryter dessutom ny mark inom flera sektorer, kommenterar Sofie Vennersten, programchef för Drive Sweden.

– Jag tycker det är speciellt roligt att vi nu ökar satsningarna på landsbygdstransporter samt på spännande verktyg för framtidens trafikledning av vägtransporter.

Drive Sweden består idag av över 140 partners, från alla sektorer som alla samverkar för att skapa smarta och hållbara transportlösningar för både människor och gods. De nya projekten adderar till den omfattande projektportfölj som redan är igång inom Drive Sweden. Sedan programmet startade 2016 har antalet partners sjufaldigats.

Engagemanget som finns inom Drive Sweden är unikt och dessa projekt visar på hur samarbete mellan näringsliv, akademi, samhälle och inte minst slutanvändare gör att Sverige kan fortsätta ligga i framkant inom mobilitetsområdet, kommenterar Sofie Vennersten.

Drive Sweden finansieras via Vinnova, Formas och Energimyndigheten. Lindholmen Science Park AB är värdorganisation.

Läs mer om de nya projekten här:

Smart landsbygd – autonoma lätta transporter för landsbygd/glesbygd och mindre tätorter
Projektet adresserar framtidens transportsystem för glesbygd i form av transporttjänster som bärs av autonoma, elektriska och anropsstyrda markfordon och drönare.

Självkörande fordon på landsbygd – Möjligheter till bättre tillgänglighet och utmaningar
Syftet med projektet att undersöka under vilka förutsättningar självkörande fordon kan erbjuda attraktivare kollektivtrafik på landsbygden och på så sätt bidra till en omställning till ett hållbart transportsystem.

DELTA: Anropsstyrd kollektivtrafik
DELTA är en pilot för anropsstyrd kollektivtrafik med mindre fordon som syftar till att studera och förändra människors beteendemönster kring delade fordon. 

Intelligent och självlärande trafikstyrning med 3D & AI
Projektet syftar till att visa hur nya typer av sensorer och trafikledningsmodeller, kombinerat med AI, kan bidra till förbättrad framkomlighet och säkerhet i signalstyrda korsningar. En optimering som inkluderar fotgängare och cyklister och inte bara motorfordon. 

Förbättrad trafiksäkerhet genom samordnad användning av sensordata från fordon
Projektet kommer att studera hur sensorer på uppkopplade fordon kan bidra till en bättre bild av den aktuella trafiksituationen, för att ge bättre förutsättningar för en kvalitativ trafikstyrning.

Elektriska delade självkörande fordon i det framtida fossiloberoende transportsystemet
Syftet med projektet är att skapa en ökad förståelse för hur elektriska delade självkörande fordon kan påverka och komplettera kollektivtrafiken men också hur transportsystemet i stort påverkas utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 

Stockholm Virtual City
Projektet ämnar att, med hjälp av kameror på en flotta av taxibilar, samla in information som kan sammanställas till en digital kopia av staden.