Batterilager ska balansera kapaciteten i elnätet

Idag tas Sveriges största batterilager i drift i Uppsala – ett forskningsprojekt med syfte att bidra till att avlasta elnätet vid kapacitetsbrist.

Den snabba tillväxttakten i Uppsala och i andra storstadsregioner som Stockholm ökar snabbt behovet av el och en väl fungerande infrastruktur. Bostadsbyggande i kombination med att industri- och transportsektor ställer om och elektrifierar ökar efterfrågan på elnätskapacitet.

Samtidigt som allt fler vill ha allt snabbare anslutningar till elnätet, tar tillståndsprocesserna för att bygga elnät allt längre tid – i vissa fall över 10 år. Det gör att elnäten inom vissa områden är hårt ansträngda och kapacitetsbrist i elnäten uppstår. Komplement till traditionella lösningar behövs därför för att fortsatt ansluta nya kunder till elnätet i rimlig tid och därmed säkra tillväxten i samhället.

− Det unika med det här forskningsprojektet är att vi vill visa hur man kan möta ett ökat effektbehov i samhället med en batterianläggning i väntan på nätförstärkningar, men också klargöra den stora fördelen med att integrera batterianläggningar som en tjänst i ett distributionsnät, kommenterar Arne Berlin, projektansvarig vid Vattenfall Eldistribution AB.

Det nya batterilagret kommer att förse elnätet med el vid brist, och lagra när det finns överskott.

− Vi ser ett ökat behov från våra kunder för en pålitlig elförsörjning när elnätet har utmaningar. Batterilagret i Uppsala är klimatsmart och fungerar som en stor powerbank. Batterilagret kan byggas relativt snabbt, och tjänster därifrån kan användas av distributionsbolag eller andra aktörer i väntan på att elnätet blir utbyggt så att inga kapacitetsbrister uppstår i elnätet. Därefter kan batterilagret flyttas till någon annan plats med kapacitetsbrist, kommenterar Tina Ivarsson, projektledare, Vattenfall Network Solutions.

Uppsala kommun arbetar tillsammans med Vattenfall Eldistribution AB och Vattenfall Network Solutions för att hitta olika typer av lösningar på kapacitetsbristen i Uppsalaregionen.

− Om Uppsala ska kunna fortsätta utvecklas med fler jobb, kollektivtrafik och bostäder behövs innovationer som det här. Vårt elnät behöver avlastning och det här är en viktig lösning, kommenterar Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.


Mer information om lagret:

  • Batterilagret täcker en yta motsvarande en halv fotbollsplan.
  • Batterilagret motsvarar en kapacitet som skulle kunna möjliggöra nyanslutning av cirka 1700 nya villor i Uppsala.
  • Uppsala blir första kommunen i Sverige med den här typen av anläggning. Det finns endast ett par batterilager i världen som är integrerade i elnätet.