Besvikelse att isbrytare inte fanns med i infrastrukturproposition

I fredags presenterades regeringens infrastrukturproposition på 875 miljarder kronor. Näringslivets Transportråd ser positivt på att regeringen vill förstärka underhållet på väg och järnväg men saknade satsningen på nya isbrytare.

Infrastrukturpropositionen består av satsningar på 799 miljoner kronor under den kommande tolvårsperioden och kombinerar satsningar på underhåll av vägar och järnvägar med nya satsningar. I propositionen aviserar regeringen en ökning av anslagen till vidmakthållande av funktionaliteten på statliga vägar och järnvägar till 362 miljarder kronor men Näringslivets Transportråd skriver i ett pressmeddelande att en nödvändig satsning på nya isbrytare har utelämnats.

– Det är en besvikelse att investeringen i nya isbrytare inte har behandlats i infrastrukturpropositionen. Behovet är brett uppmärksammat och noterat av transportköpare, transportnäringen och politiker i alla partier. Farleder som hålls öppna året om genom en icke avgiftspåverkande isbrytning är helt avgörande för stora delar av industrin och handeln i Sverige. Det påverkar inte bara de nordligare regionerna och de svenska basnäringarna utan företag i hela landet, säger Jenny Larsson, ordförande för Näringslivets Transportråd, i pressmeddelandet.

– Näringslivets Transportråd ser positivt på att regeringen vill förstärka underhållet på väg och järnväg. Tyvärr kommer inte heller den idag presenterade satsningen på underhåll att räcka till att ta igen det eftersläpande underhållet utan underhållsskulden kommer att växa och vara större i slutet av planperioden än idag. Fungerande väg- och järnvägsinfrastruktur är helt avgörande för konkurrenskraften för svenska företag inom industri och handel. Näringslivets Transportråd hade gärna sett en finansierad underhållsplan som inom 20 år tar igen det eftersläpande underhållet för väg- och järnvägstransportsystemen.

Näringslivets Transportråd håller med regeringen om vikten av satsningar på forskning och innovation som kan bidra till ett smartare utnyttjande av befintlig infrastruktur och underlätta omställningen av transportsystemet genom exempelvis digitalisering och elektrifiering. Företag inom både industrin och handeln är beroende av välfungerande infrastruktur i kombination med effektiva och konkurrenskraftiga transporter för att kunna konkurrera på världsmarknaden.

– Det är viktigt att ta vara på innovationskraften inom den svenska industrin och utveckla samarbeten där samhället stödjer demonstrationsobjekt för utveckling av effektiva och klimatsmarta lösningar. Detta gäller till exempel laddinfrastruktur för tunga fordon, vätgas och fjärrlotsning, avslutar Jenny Larsson.