Bra miljöval – nu även för tunga transporter

Bra Miljövals miljömärkning för budtransporter har funnits sedan 2016 med syfte att minska godstransporternas negativa påverkan på klimat och miljö. Nu breddas märkningsområdet från att tidigare ha omfattat lätta godstransporter till att även inkludera tunga godstransporter.

Det nya namnet blir Lokala godstransporter. Anledningen är att få fler aktörer som utför transporter i tätbebyggda områden att minska deras klimat- och miljöpåverkan.
 — Med fler transporter i tätort behöver vi skruva åt miljökraven ytterligare. Förutom att utöka märkningen med tunga godstransporter, skärper vi kraven på transporternas utsläpp, klimatpåverkan och förarnas arbetsvillkor. På det viset kan vi ytterligare driva på utvecklingen av ett mer hållbart transportsystem, kommenterar Eva Eiderström, chef Bra Miljöval.

Nya miljökrav på godstransporter i tätort
Nya miljökrav på godstransporter i tätort

Hemkörning och utkörning till utlämningsställen av mat och varor har ökat markant de senaste åren vilket har resulterat i att fler lätta lastbilar rör sig i tätbebyggda områden. I tätorter utförs även transporter för distribution, bud, hantering av återvinning och restavfall.

Bra Miljövals nya miljömärkning för lokala godstransporter är framtagna för att det ska vara enkelt för privata och offentliga upphandlare att välja transporter med låg miljöpåverkan och släpps den 13 september.

— Idag finns det många medvetna beställare som vill använda transporter som tar hänsyn till klimat och miljö. Bra Miljöval gör det enkelt för dem att ställa ambitiösa miljökrav. Att efterfråga miljömärkta produkter och tjänster är resurseffektivt, då märkningsorganisationen står för både kravutveckling och uppföljning.

Nytt jämfört med 2016 års miljökrav på budtransporter

  • Transporter kan utföras även med större lastbilar. 
  • Kraven på fordonens utsläppsklass har skärpts. Alla nyanskaffade fordon ska vara av senaste utsläppsklass. Nu krävs som lägst utsläppsklass Euro 6/VI.
  • Skärpta krav på drivmedlets klimatpåverkan. Enbart förnybara drivmedel med mycket låg klimatpåverkan tillåts.
  • Krav på ökad andel el- och gasfordon. Från och med den 1 januari varje år ska andelen vara enligt följande: 2022: 50%, 2025: 75%, 2026: 100%.
  • Specifika krav vid inköp av elfordon för ökad insyn i elbilstillverkningen.
  • Kravet på social hänsyn har justerats. Det finns krav på arbetsrättsliga villkor, försäkringar och avtalspension som omfattar alla anställda och krav på trafiksäkerhet.
  • Av sju valbara krav avseende effektivt transportsystem har två blivit skall-krav. Ruttoptimering och utbildning i sparsam körning.
  • Två nya valbara krav har tillkommit. Krav på samarbete för färre kilometer och förarstöd och metoder för upprätthållande av sparsam körning tillkommit.