Branschen klargör: 99,2 procent förnybart i HVO100

I ett inslag i TV4 den 4 och 5 maj 2021 diskuteras väte som ingående komponent i produktionsdelen av HVO. I det antas att cirka 17 – 22 procent av den HVO100 som saluförs på svensk marknad består av vätgas med fossilt ursprung. Men det stämmer inte, enligt branschorganisationen Drivkraft Sverige “endast 0,8 procent av vätet i HVO100 har sin ursprung i naturgas” skriver organisationen.

I inslaget i TV4 den 4 och 5 maj 2021 diskuteras den vätgas som producerats av naturgas och som är en ingående komponent i produktionsdelen av HVO. Framför allt görs ett antagande att cirka 17 – 22 procent av den HVO100 som saluförs på svensk marknad består av vätgas med fossilt ursprung. Utifrån detta antagande hävdar inslaget att lika stor del av produkten HVO100 bör betraktas som fossil, och således inte fossilfri.

Vid produktion av HVO100, i likhet med övriga flytande drivmedel, tillsätts vätgas. Idag produceras en del av vätgasen från naturgas med fossilt ursprung. I produktionen används även vätgas med förnybart ursprung. Denna vätgas genereras i form av restströmmar från den förnybara produktionen. Tillsammans utgör väte cirka 20 procent av innehållet i produkten HVO100. Totalt innehåller produkten i genomsnitt cirka 0,8 procent väte med ursprung i naturgas, medan resterande andel är förnybar.

Detta innebär att den HVO100 som idag saluförs i Sverige består av 99,2 procent förnybart innehåll och 0,8 procent väte med ursprung i naturgas

Branschen hållbarhetsrapporterar enligt reduktionsplikten

Transparens och öppenhet är viktigt och det är inte alltid enkelt att i korta medieinslag formulera detta relativt komplexa och lite snåriga område på ett tydligt sätt. Detta ska vi som branschorganisation försöka hjälpa till med.

Vi har idag två regelverk som reglerar biodrivmedelsförsäljning i Sverige. Dels reduktionsplikten som reglerar en successiv inblandning av förnybart i fossil diesel och bensin, dels skattebefrielsen för höginblandade biodrivmedel (så som HVO100, E85, B100 och ED95).

Det finns olika metoder att definiera, beräkna och rapportera innehållet och de ingående komponenter som finns i förnybara drivmedel.

I det beräkningssätt som Sverige använder när vi ska nå 70 procents minskning av koldioxidutsläppen för inrikes transporter (exklusive flyg) till 2030 så är väte inte en växthusgas enligt klimatlagens definition. Detta handlar om ca 1 procent av produkten som vätet i HVO 100 utgör och som har sitt ursprung i fossil naturgas.

I klimatlagen, SFS 2017: 720 2§, p3 anges att bl a regeringen skall bedriva ett klimatpolitiskt arbete som enligt p3: “är inriktat på att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser och att bevara och skapa funktioner i miljön som motverkar klimatförändringar och dess skadliga effekter.”

Branschen hållbarhetsrapporterar årligen till Energimyndigheten i enlighet med reduktionsplikten. Hållbarhetsrapporteringen av biodrivmedel utgår från “well to wheel”-perspektivet och innebär att klimatnyttan och koldioxidutsläppen från hela produktens livscykel räknas med, det vill säga både odling, produktion, transport och konsumtion av ett drivmedel. I de fall där det ingår en fossil del i produktionskedjan som ger utsläpp av växthusgaser så försämras därmed produktens växthusgasreduktion och får ett mindre värde inom reduktionsplikten.

Det andra sättet att beräkna klimatnyttan av ett drivmedel kallas “Tank to wheel” eller “Tailpipe”, det är utsläppen av fossila växthusgaser från avgasröret. Det är på detta sätt som det uppsatta målet för inrikes transporter med 70 procent minskning av växthusgaser jämfört med 2010 är formulerat. Här räknas de fossila koldioxidutsläppen när man använder ett fordon. För HVO100 innebär detta att koldioxidutsläppen i det här beräkningssättet blir noll, då det inte släpps ut något fossilt kol vid användning. Den koldioxid som släpps ut vid användning definieras som “gröna kolatomer” då de ingår i ett cirkulärt kretslopp där kolet binds åter efter användning. Detta beräkningssätt är helt i enlighet med de regelverk som tillämpas i hela EU.

Vill se faktabaserad debatt

Drivkraft Sveriges medlemmar arbetar i enlighet med branschens ambitiösa färdplan för klimatneutral konkurrenskraft och med att Sverige ska kunna nå sina klimatmål.

98 procent av dagens fordon på marknaden har en förbränningsmotor, så alternativet till förnybara flytande drivmedel är fossila. Med förnybara drivmedel minskas klimatutsläppen på ett kostnadseffektivt sätt här och nu.

I augusti kommer vi i enlighet med reduktionsplikten att införa E10, som är en bensin som innehåller upp till 10 procent hållbar etanol. Att byta ut fossila komponenter till förnybara är helt avgörande för att vi ska nå Sveriges uppsatta klimatmål som är baserat på minskning av växthusgasutsläpp. Inom reduktionsplikten definieras växthusgaser som koldioxid, metan och lustgas och slås ihop till koldioxidekvivalenter.

Det är alltid viktigt att media granskar politik, näringsliv och alla aktörer, i synnerhet de som arbetar med hållbarhet. Det är dock viktigt att inte blanda äpplen och päron och därmed riskera att cementera felaktigheter och att påverka klimatarbetet i en negativ riktning.

Vi anser att faktaunderbyggd information till alla konsumenter, politiker och omvärld är av högsta betydelse. Vi är tillgängliga för frågor och möten om det finns behov.

Sofie Quant, kommunikationschef Drivkraft Sverige

Ebba Tamm, expert produkt och miljö, Drivkraft Sverige

Johan G Andersson, vd för Drivkraft Sverige