Byggandet tar fart först under 2025

Bygginvesteringarna i bostäder, lokaler och anläggningar krymper med fem procent under 2024 enligt Byggföretagens nya konjunkturprognos, men anläggningar och lokaler drar upp den siffran. “Bostadsbyggandet i norra Sverige bromsar in, men totalt sett är konjunkturen fortfarande starkast i Norrbotten. Svagast utveckling har Uppsala, Södermanland och Kronoberg”, kommenterar Emil Flodin, analytiker, Byggföretagen.

Av sammantaget 21 län är det endast byggmarknaderna i Norrbotten och Kalmar som visar tillväxt under 2024. Däremot prognostiserar Byggföretagen att bygginvesteringarna tar fart under 2025. Då bedöms samtliga län, utom Jönköping och Kronoberg, se en ökning av bygginvesteringarna.   

– Det är tydligt att inflationen är på väg ner mot eftersträvad nivå. Kommande räntesänkningar tinar upp byggmarknaden, säger Emil Flodin. 

De totala bygginvesteringarna 2024 kommer enligt Byggföretagen uppgå till 615 miljarder kronor. Där segmenten Lokaler drar upp siffran och bostäder ner siffran.

Läs Byggföretagens regionala siffror här.