Castellum utvecklar Sveriges första hyresbilaga för klimatneutralitet

Fastighetsbolaget Castellum har som mål att ha en klimatneutral verksamhet senast 2030, men för att nå målet krävs ett fördjupat samarbete med hyresgästerna. Bolaget har nu, tillsammans med hyresgästen PE Teknik & Arkitektur, arbetat fram en ny typ av hyresbilaga för att metodiskt mäta och minska gemensamma utsläpp från lokalen.

Den nya hyresbilagan är ett avtal som förbinder hyresvärd och hyresgäst att göra konkreta åtgärder och mäta utfallet för minskade utsläpp. Förhoppningen är att få fram ett skalbart upplägg som går att sprida till fler kontor.

– Det krävs stora omställningar i fastighetsbranschen för att minska utsläppen av växthusgaser och vi och hyresgästerna är helt beroende av varandra för att nå målet om klimatneutralitet. Med det här samarbetet höjer vi ambitionsnivån på ett sätt som är helt unikt i branschen, kommenterar Filip Elland, hållbarhetschef på Castellum.

På bilden från vänster: Christin Carlsson från Castellum, Amanda Tevell, Sofia Wallmann och Per Kaijser från PE Teknik & Arkitektur samt Tomas Carlsson och Nicklas Westberg från Castellum. Foto Pavel Koubek.

PE Teknik & Arkitektur i Örebro är den första hyresgäst som Castellum tecknar tilläggsavtalet med. Parterna ska tillsammans skapa en färdplan för klimatneutralitet till år 2030. Färdplanen fokuserar på mätbarhet och konkreta åtaganden och omfattar allt från el, värme och kyla, inköp av varor och tjänster, avfallshantering och återvinning till transport och pendling.

Första åtgärderna är att ta fram faktisk CO2-data och göra utsläppsberäkningar. Samtidigt utreds möjligheten för solceller och synergier för avfallshantering, leverantörstjänster och inköp av elektronik.

– Hyresbilagan för klimatneutralitet utgår ifrån ett vetenskapsbaserat förhållningssätt där fokus ligger på att nå mätbar CO2e-reduktion baserat på faktiska data. För att uppnå detta krävs ett systematiskt arbete och långsiktig samverkan, kommenterar Amanda Tevell, affärsenhetschef på PE Teknik & Arkitektur och ansvarig för projektet.

Företagen har utgått från Science Based Targets Net Zero-Standard principer för klimatneutralitet. Det innebär ett vetenskapsbaserat förhållningssätt med sikte på 1,5 gradersmålet. Standarden fokuserar på reduktion med minst 90 procent av utsläppen, framför kompensation.