Catena skärper hållbarhetsmål

Logistikfastighetsbolaget Catena uppdaterar sina hållbarhetsmål och ska bland annat uppnå nettonollutsläpp från sina fastigheter 2030 och nettopositiv biodiversitetspåverkan.

De nya hållbarhetsmålen som presenteras omfattar nettonoll växthusgasutsläpp till 2030, att hela beståndet ska vara nettopositivt gällande biodiversitet till 2030, att 100 procent av koncernens uthyrningsbara yta ska vara miljöcertifierad till 2030 och certifierade som “Great Place to Work”.

– Ett ansvarsfullt företag som hela tiden utvecklar sin verksamhet tror vi också är ett konkurrenskraftigt och attraktivt företag. De nya målen kommer att innebära ett omfattande arbete för oss och i några delar är vi inte helt klara över tillvägagångssättet. Vi väljer att inte låta det hindra våra ambitioner – istället är det en viktig del av processen framåt för oss, kommenterar Catenas chef för affärsstöd: Malin Nissen.

Växthusgasutsläppen i målformuleringen avser nu även indirekta utsläpp vid ny- och tillbyggnationer samt vid större ombyggnationer. Det nya biodiversitetsmålet innebär ökat fokus på att säkerställa den biologiska mångfalden i samband med en förändrad markanvändning.

Kompensera för markanvändning

Jörgen Eriksson. Foto Catena.

Catena bedömer att det är en aspekt som kommer få en allt större betydelse i arbetet för en mer hållbar fastighetsbransch i de beslutsprocesser som sker vid nya projekt. Samtidigt konstaterar man ett behov av att utveckla metoder för att värdera biodiversitet.

– Att uppföra logistikanläggningar innebär som regel en betydande påverkan. Vi verkar i ett komplext logistiskt nätverk som är kritiskt för ett fungerande samhälle, just därför är det så viktigt att det i alla delar utformas på ett mer hållbart sätt som går att följa upp. Vi vill ta ansvar över tid och med de nya målsättningarna är vi delaktiga i utvecklingen och kommer på allvar att kunna utöva ett positivt inflytande på både miljön och på våra intressenter, konstaterar Catenas vd Jörgen Eriksson.

Catena har under 2021 sett ett behov av att justera sina hållbarhetsmål, inte minst med utgångspunkt i den grundliga interna process för värdering av klimatrisker som bolaget genomfört i syfte att rapportera i enlighet med Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) samt genom förberedelsearbete inför EU-taxonomin – EUs nya ramreglering för att avgöra vilka ekonomiska verksamheter som ska anses vara miljömässigt hållbara.