Cementa överklagar till Högsta domstolen

Den 22 juli skickade Cementa in ett överklagande av Mark- och miljööverdomstolens beslut att avvisa bolagets ansökan om förnyat tillstånd att bryta kalksten i gotländska Slite. Nu vänder sig branschen till regeringen för svar.

När beslutet att bolaget inte får förlängt tillstånd för kalkbrytning uppgav Mark- och miljööverdomstolen att miljökonsekvenserna inte är tillräckligt utredda. De menar “att miljökonsekvensbeskrivningen även med gjorda kompletteringar är behäftad med så väsentliga brister att den inte kan utgöra grund för ett ställningstagande till verksamhetens inverkan på miljön”. Cementa menar däremot att beslutet påverkats av en felaktig handläggning i domstolen.

Karin Comstedt Webb. Foto Cementa.

– Det är av högsta vikt även för Cementa att vår verksamhet kan bedrivas vidare på ett hållbart sätt och att vi värnar om naturvärden och skyddar vattenresurser – det är utgångspunkten i allt vi gör. Vi delar inte domstolens bedömning och menar att ansökan tvärtom baseras på en av de mest långtgående och omfattande utredningarna som gjorts för denna typ av ärende. Vi är trygga med att vi även i en framtida verksamhet kan bedriva en hållbar cementtillverkning i Slite, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef för Cementa och HedelbergCement norra Europa, i ett pressmeddelande.

Branschen vänder sig till regeringen

Branschorganisationen Byggföretagen har tidigare skickat in sin konsekvensbeskrivning av den cementbrist som nu hotar. Organisationen varnar för byggstopp i all typ av byggande vilket skulle få allvarliga konsekvenser för infrastrukturprojekt såsom ny Slussen, Västlänken och Förbifart Stockholm m fl. De varnar också för att uppemot 280 000 jobb riskeras.

Förra veckan träffade näringsminister Ibrahim Baylan (S) företrädare för branschen för att diskutera konsekvenserna av beslutet, det rapporterar SVT. Baylan ska ha tillsatt en grupp för att se vad regeringen kan göra.

“En departementsöverskridande grupp har tillsatts för att se över konsekvenserna av domen samt utreda huruvida regeringen har möjlighet att vidta åtgärder i syfte att avhjälpa eller mildra de problem som bedöms kunna uppstå, skriver han i ett mejl till TT och fortsätter:

“Näringsdepartementet för även kontinuerlig dialog med berörda aktörer, däribland Cementa. Vi arbetar skyndsamt med att se över frågan.”

Vad exakt regeringen skulle kunna göra är ännu oklart. Eftersom tillståndet att bryta kalksten löper ut den 31 oktober hoppas branschen på att åtminstone få någon form av tidsplan. Risken för en akut cementbrist, med bl a byggstopp och varsel till följd växer för varje dag.

– Får vi inte reda på deras tidsperspektiv så måste vi inom kort utlösa det som närmast kan bli en varselchock, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för branschorganisationen Byggföretagen, till SVT.