Cementa undantas krav på miljöbedömning

Regeringen beslutade den 3 november om den ändring i Miljöbalken som krävs för att ge Cementa tillåtelse få fortsätta bryta kalk tillfälligt. Samtidigt har företaget lagt till ny verksamhet i sin ansökan, trots att regeringen bara kan besluta om befintlig verksamhet.

I november ska regeringen kungöra sitt beslut angående Cementas ansökan om förlängd brytning av kalk- och märgelsten för produktion av betong. Ansökan gäller tre års brytning. Företagets tidigare miljötillstånd löpte ut den 31 oktober efter Högsta domstolens beslut att neka Cementa prövningstillstånd för sin överklagan av Mark- och miljööverdomstolens beslut.

Den 3 november beslutade regeringen att undanta den verksamhet som ska prövas från kraven på miljöbedömning i 6 kap. 20-32 och 35-47 § i miljöbalken. Regeringen medger därmed undantag från vissa krav på samråd och redovisning av verksamhetens miljökonsekvenser. Krav som följer av EU-rätten enligt MKB-direktivet, ett direktiv som reglerar processen för att bedöma inverkan på miljön av vissa verksamheter.

Vattenmyndigheten, Naturskyddsföreningen och Urbergsgruppen menar samtliga att verksamheten inte kan beviljas undantag från direktivets ordinarie process.

Kritik mot förlängt tillstånd

Enligt P4 Gotland är flera myndigheter emot ett förlängt tillstånd för kalkstensbrytning efter att företaget lagt till ny verksamhet i ansökan. Men den tillfälliga lagen, som gäller till årsskiftet, låter bara regeringen besluta om att förlänga befintliga tillstånd för verksamhet.

Företaget ska också ha lämnat förslag om åtgärder som ska minska påverkan på grundvattnet. Men enligt Vattenmyndigheten är åtgärderna inte tillräckligt detaljerade för att det ska gå att bedöma om de kommer göra nytta.

Av Emanuel Lehtonen