Colabitoil förvärvar Norrsundets Hamn

Colabitoil förvärvar genom det helägda dotterbolaget Colabitoil Fastigheter AB samtliga aktier i Norrsundets Hamn – syftet är att bygga en produktionsanläggning för fossilfria bränslen.

Norrsundets Hamn AB äger industrifastigheter och mark i Norrsundets Hamn, (Norrsundet i Gävle kommun) om en totalyta om 442,4 hektar. Det förvärvade bolagets fastigheter ligger i direkt anslutning till Colabitoils fastighet om 16,5 hektar vilket medför att Colabitoil i och med förvärvet förfogar över ett markområde på totalt 458,9 hektar.

Förvärvet innebär att Colabitoil nu har rådighet över ett tillräckligt stort markområde för att fortsätta med miljöansökan för att bygga en produktionsanläggning för framställan av fossilfria bränslen (bensin, jetbränsle och diesel).  Målet är att Colabitoil skall ha en färdig anläggning i Norrsundet 2023.

– Det här är en historisk dag – sedan vi startade Colabitoil 2013 har målet varit att skapa en produktionsanläggning för fossilfria bränslen. Jag är glad att vi nu kan fortsätta arbetet med miljöansökan, öka intensiteten med konceptdesignen och prekonstruktion av en produktions-anläggning, kommenterar Jan Nordlöf, grundare och styrelseordförande i Colabitoil.

Köpeskillingen uppgår till 51 miljoner kronor som finansierats med egna medel och externa lån om 45 miljoner kronor.

Tillträdet till Norrsundets Hamn AB och dess fastigheter sker den 1 september 2020.

Investeringen i Norrsundets Hamn AB kommer att ha en positiv resultatpåverkan då den verksamhet som bedrivs i hamnområdet, i form av uthyrning av fastigheter och markområden täcker den kapitalkostnad som Colabitoil åtar sig i samband med förvärvet.

Arbetet med den konceptuella designen av produktionsanläggningen är inne i en intensiv fas och beräknas vara klar under hösten. Finansieringsarbetet för att bygga produktionsanläggningen är påbörjat sen en tid och diskussioner har förts och förs med olika investerare och långivare.