Därför skenade elpriset under 2021

Under 2021 nådde elpriserna i Sverige historiska rekordnivåer. Det genomsnittliga systempriset på elbörsen Nord Pool Spot blev 63 öre/kWh år 2021, en ökning med 52 öre jämfört med 2020, eller 554 procent. Två stora bovar är höga priser på naturgas och ett underskott i de nordiska vattenmagasinen.

Under 2021 landade årsgenomsnittet (referenspriset på den nordiska elmarknaden) på el på 63 öre/kWh. Det är det högsta årsgenomsnittet någonsin och en ökning på 554 procent jämfört med 2020. Vi såg också rekordhöga noteringar för såväl tim-, dygns-, vecko- som månadsgenomsnitt. Bakom ökningarna står flera problem enligt branschorganisationen Energiföretagen.

– Bakgrunden är framför allt höga priser på naturgas vilket lett till höga elpriser i hela Europa. Till detta kommer höga priser på kol och utsläppsrätter, periodvis låg vindkraftsproduktion och en ökad efterfrågan på el med återhämtning efter coronapandemin. Ett stort underskott i den hydrologiska balansen har också minskat den nordiska motståndskraften mot de europeiska priserna, kommenterar Magnus Thorstensson, elmarknadsanalytiker hos Energiföretagen Sverige.

Priserna har också varierat kraftigt under året. I mars låg månadsgenomsnittet på 35 öre/kWh medan det i december landade på 151 öre/kWh. Det högsta timpriset nådde upp till 433 öre/kWh den 21 december klockan 9-10, det lägsta var på knappt minus 0,08 öre/kWh den 3 oktober klockan 04-05.

Generellt kan sägas att priserna varit högre i de södra elprisområdena än de norra. I genomsnitt var elpriset i Malmö 15 öre/kWh högre än i Stockholm och 39 öre/kWh högre än i Sundsvall och Luleå. Detta beror på en hög elproduktion i norr men låg förbrukning och tvärtom i söder, med begränsad överföringsförmåga mellan elprisområden.

– Begränsningar i stamnätet innebär att produktion från vatten- och vindkraft i de norra delarna av Sverige inte kan föras ner till söder. Detta förstärks av minskad planerbar elproduktion i söder. På så sätt blir också priserna i de södra delarna av landet än mer kopplade till de europeiska elpriserna, kommenterar Magnus Thorstensson.

Ökad total elproduktion under året

Under sommaren var magasinsnivåerna för vattenkraften låga, men höstfloden bidrog ändå till en hög produktion på 71,2 TWh, vilket är lika mycket som 2020. Innehållet i de svenska vattenmagasinen är i slutet av år 2021 63 procent, vilket är 2 procentenheter under normalvärdet. Men de nordiska magasinen, som i hög grad påverkar priserna på elbörsen, har fortfarande en relativt låg fyllnadsgrad på 58 procent, vilket är 9 procentenheter under normalvärdet.

Trots stängningen av Ringhals 1 har elproduktionen i kärnkraften ökat med 7 procent till 50,5 TWh, jämfört med 47,3 TWh under 2020.

Vindkraftsproduktionen minskade något och levererade 27,5 TWh, jämfört med 27,6 TWh 2020.

Övrig värmekraft, främst kraftvärme i industrin, ökade rejält till 14,9 TWh. Det är en ökning med 17 procent jämfört med de 12,7 TWh som producerades under 2020. De höga elpriserna under hösten har varit en bidragande faktor till ökad elproduktion.

Solkraften uppskattas år 2021 till 1,5 TWh, en ökning med 38 procent jämfört med år 2020 då den gav 1,1 TWh.

Den totala elförbrukningen i landet har ökat med 4 procent under 2021 jämfört med 2020.