Dyster uppföljning av transportpolitiska mål

Utsläppen från de inrikes transporterna fortsatte att minska 2022 – men inte i tillräckligt snabb takt för att målet med en 70-procentig minskning till 2030 kommer att uppnås. Tillgängligheten är fortfarande sämre än före pandemin, och järnvägstransporterna dras med förseningar och inställda tåg, det visar Trafikanalys uppföljning av de transportpolitiska målen.

Trafikanalys har nu redovisat sin årliga uppföljning av de transportpolitiska målen. Tillgängligheten i landets kommuner har tydligt försämrats sedan toppnoteringen 2016, då flest kommuner uppfyllde alla kriterier för god, alternativt acceptabel interregional tillgänglighet. Pandemin, med de störningar den orsakade, var bottennoteringen, och det syns ändå en återhämtning under 2022.

– Ett orosmoment är utvecklingen av transportsystemets standard och tillförlitlighet. Under 2022, ett år med en normal trafikering av järnvägen, fortsätter den negativa utveckling som har funnits en längre tid med bristande tillförlitlighet i form av många förseningar och inställda tåg, kommenterar Anders Brandén Klang, projektledare för måluppföljningen på Trafikanalys.

När pandemirestriktionerna hävdes började också flygresandet att återhämta sig, men såväl inrikes- som utrikesflyget var under året på en nivå långt under åren innan pandemin.

Svårt nå mål för växthusgasutsläpp

Positivt är också att utsläppen av växthusgaser från inrikes resor och transporter fortsatte att minska under 2022. Det beror främst på en ökad användning av förnybara drivmedel i vägtrafiken – men takten i minskningen räcker sannolikt inte för att nå etappmålet till år 2030, särskilt inte eftersom reduktionsplikten är hotad.

I avvaktan på tillkommande förslag i regeringens klimathandlingsplan har sannolikheten att etappmålet till 2030 ska nås i tid minskat.

“Det senaste året tyder våra preliminära siffror på att utsläppen minskat tack vare en stärkt reduktionsplikt som medfört en ökad andel biodrivmedel och en fortsatt snabb ökning av andelen laddbara fordon i nybilsförsäljningen. Men under hösten 2022 avskaffades bonusdelen i bonus malus-systemet som tros ha bidragit till de laddbara fordonens starka tillväxt, och förslag om att minska reduktionsplikten från och med 1 januari 2024 har också lagts fram. I avvaktan på tillkommande förslag i regeringens klimathandlingsplan har sannolikheten att etappmålet till 2030 ska nås i tid minskat.” skriver Trafikanalys i rapporten.