Energihamnen i Göteborg elansluter tankfartyg från 2023

Nu är det klart att Energihamnen i Göteborg blir nästa del av Göteborgs Hamn att erbjuda elanslutning till anlöpande tankfartyg. Energihamnen blir därmed den första energihamnen i världen med erbjudandet.

Göteborgs Hamn har som målsättning att minska CO2-utsläppen med 70 procent till 2030, inklusive sjöfarten i hamnen. De vill också få ner sjöfartens buller samt utsläpp av farliga partiklar och ämnen i staden. Ett sätt att göra det på är att ansluta fartyg till landström när de ligger i hamn, något som hamnen bl a erbjuder vid två kajlägen i roro-terminalen i Älvsborgshamnen.

– Nu tar vi nästa viktiga steg med elanslutning av fartyg. Men att elansluta anlöpande tankfartyg i explosionsklassad miljö är mer komplext och Göteborgs Hamn ser ut att kunna bli första hamn i världen att erbjuda detta för en stor variation av olika tankfartyg. Förhoppningen är att kunna sprida konceptet till andra hamnar och lägga grunden för en standard för elanslutning inom explosionsklassad miljö, kommenterar Jörgen Wrennfors, produktionsutvecklingsingenjör på Göteborgs Hamn AB.

Flera tankerrederier har redan gått över till LNG- eller LBG-drift av sina fartyg och förbereder nya fartyg för anslutning till landström för att ytterligare minska sina utsläpp. Bl a kommer flera av Donsö-rederierna stå redo att ansluta till anläggningen är den tas i drift.

– Just nu är flera av rederierna i en fas där de bygger nya båtar som kommer att levereras under en period framöver vilket gör att timingen är väldigt bra, kommenterar Jörgen Wrennfors.

Satsningen delfinansieras, med 10,7 miljoner kronor, av Klimatklivet, ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet.