Energimyndigheternas riktning för 2023 beslutad

Regeringen har fattat beslut om årets regleringsbrev för de statliga myndigheter som är aktiva inom energiområdet. I uppdragen ingår att utvidga transmissionsnätet till Gotland, korta ned ledtiderna för att bygga nya elnät, forskning om kärnkraft och satsningar på elektrifiering.

– Myndigheterna som verkar inom energiområdet har en central roll i det långsiktiga arbetet med att säkra ett robust elsystem. Genom uppdragen i regleringsbreven kan vi inrikta arbetet och stärka prioriterade områden, säger energi- och näringsminister Ebba Busch på en pressträff.

Svenska kraftnät

I regleringsbrevet för Svenska kraftnät ingår bland annat att redovisa och bedöma uppnådda resultat av de aktiviteter som genomförts för verksamheterna transmissionsnät och systemansvar. Särskilt fokus ligger på de åtgärder som ska stärka leveranssäkerheten på kort och lång sikt, inklusive upphandling av planerbar elproduktion.

De får också i uppdrag att utvidga transmissionsnätet till att även omfatta Gotland, i samband med att en ny förbindelse byggs för att ersätta den nuvarande som närmar sig slutet av sin livslängd. Regeringen menar att en robust elförsörjning till Gotland är viktigt för totalförsvaret och för att möjliggöra elektrifiering på ön. Teknikval samt tidplan ska redovisas senast den 29 september 2023.

Energimarknadsinspektionen

Fokus för Energimarknadsinspektionen blir att korta ledtiderna för nya elnät. Myndigheten tilldelas 25 miljoner kronor i ökat anslag för 2023 för att snabba upp arbetet med tillståndsprocesser så inte myndigheten blir en flaskhals i tillståndsprövningarna. Energimarknadsinspektionen ska utveckla arbetssätt och parallella processer för prövning av nätkoncession för elnät.

Energimyndigheten

Energimyndigheten får tio nya uppdrag i årets regleringsbrev. Myndigheten får ett tillskott på 50 miljoner kronor för forskning och innovation om kärnkraft, inklusive forskning om strålsäkerhet. Till detta får de öronmärkta medel till forskning som kan minska miljöpåverkan från solcellssystems livscykler.

Regeringen förlänger också satsningen på publika snabbladdningsstationer i anslutning till större vägar. De fortsätter också satsningen på regionala elektrifieringspiloter.

Myndigheten får också ca 300 miljoner kronor för att administrera och betala ut investeringsbidrag för energieffektiviseringsåtgärder i småhus.