Ett steg närmare CO2-infångning i Göteborg

Energimyndigheten har beviljat delfinansiering av samverkansprojektet Cinfracap, som vill bygga en gemensam infrastruktur för CO2-infångning från industrier i Göteborg. Det innebär att projektet, som har stor potential att minska regionens utsläpp går in i nästa fas.

Preem, tillsammans med en rad andra aktörer i Göteborgsområdet har i en förstudie undersökt vad en infrastruktur för transport av infångad koldioxid skulle kosta och se ut. Samverkansprojektet visade att en delad logistik- och infrastrukturlösning för transport och mellanlagring av koldioxid från industrigrind till kajkant är möjlig, och nu har projektet fått finansiering från Energimyndigheten för en fas två av projektet.

– Där kommer vi att fokusera på att uppskatta avgifter för nyttjande av infrastrukturens olika anläggningar såsom förvätskningsanläggning och mellanlager, samt utveckla en fungerande affärsmodell för Cinfracap, kommenterar Anna-Karin Jannasch från Nordion Energi AB, som är delprojektledare för Cinfracap.

Den gemensamma infrastrukturen skulle transportera koldioxiden i vätske- eller gasform från utsläppskällorna i Göteborgsregionen, som Preems och St1s raffinanderier, samt Göteborgs Energis värmeverk i Rya till en utlastningspunkt i Göteborgs hamn. Den infångade koldioxiden skulle förvätskas och skickas med båt för lagring under havsbotten, och fler industrier skulle ha möjlighet att koppla upp sig på nätverket, vilket skulle minska kostnaderna för att bygga och driva anläggningarna.

Potentialen för Cinfracap är stor, något som förstudien som presenteras under våren 2021 visat. Bara från parternas fullt utbyggda anläggningar räknar man med att kunna lagra cirka 2 miljoner ton koldioxid per år. Detta motsvarar 75 procent av utsläppen från inrikes transporter i Västra Götalandsregionen.

– Genom att göra infrastrukturen tillgänglig för alla, så kallad tredjepartstillträde, är vi övertygade om att Cinfracaps infrastruktur kommer bidra till ytterligare betydande minskningar av koldioxidutsläpp. Något som vi liksom många andra strävar efter för att nå uppsatta klimatmål, kommenterar Anna-Karin Jannasch.

Projektet Cinfracap (Carbon Infrastructure Capture) är ett samverkansprojekt mellan Nordion Energi, Göteborg Energi, Renova, Göteborgs Hamn, Preem och St1.