Ett steg närmare Ostlänken

Nästa vecka kopplas den nya godsjärnvägen Kardonbanan och två nya järnvägsbroar över E4:an ihop med Södra stambanan. Byggnationen av Kardonbanan är en förutsättning för Ostlänkens dragning genom Norrköping.

Kardonbanan är en ny, sju kilometer lång, godsjärnväg som ansluter till Södra stambanan vid Åby och leder hela vägen in till Norrköpings hamn. I området runt Åby har Trafikverket byggt en ny godsjärnväg och två nya järnvägsbroar över E4:an.

– Syftet med att bygga Kardonbanan är att effektivisera hanteringen av gods och öka andelen gods som fraktas på järnväg. Inkopplingen är en viktig och kritisk milstolpe för att godstågen ska kunna trafikera banan i början på nästa år, säger Youssef Hassib, projektledare på Trafikverket, i ett pressmeddelande.

Byggnationen av Kardonbanan är en förutsättning för Ostlänkens dragning genom Norrköping. Den nya stambanan kommer att skära av de nuvarande industrispåren i centrala Norrköping, och Kardonbanan bidrar till att den funktionen finns kvar.

Hela Kardonbanan blir elektrifierad och signalstyrd, från Södra stambanan vid Åby till Norrköpings Hamn – en stor skillnad från dagens industrispår till Norrköpings hamn där godstågen måste köras med diesellok.

Samtidigt som Trafikverket kopplar in Kardonbanan så kopplar man också på två nya järnvägsbroar över E4:an, som gör det enklare att underhålla och ökar kapaciteten

När underhåll eller felavhjälpning ska utföras i framtiden, så behöver Trafikverket bara stänga av den ena bron och då kan person- respektive godstrafiken på Södra stambanan fortsätta att gå på ett spår istället för att den, som idag, måste stoppas helt.

– Järnvägsbron för Södra stambanan över E4:an mellan Åby och Norrköping är gammal och sliten, därför ersätter vi den med två nya broar. Två järnvägsbroar ger en kvalitetshöjning för tågoperatörerna som använder vår anläggning, säger Youssef Hassib.

Ur ett nationellt perspektiv är Norrköping utpekad som en strategiskt viktig knutpunkt för godshantering med byte mellan olika transportslag. Här finns både djuphamn, motorväg och stambana.