EU: 2021 “Järnvägens år”

2021 är järnvägens år, det har EU bestämt. Syftet är bland annat är att bidra till att nå EU:s klimatmål på transportområdet. På uppdrag av regeringen ska Trafikverket ansvara för Sveriges arbete med järnvägsåret.

Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att samordna och organisera Sveriges deltagande i järnvägsåret, och i att aktivt verka för att på EU-nivå lyfta vissa frågor som regeringen ser som viktiga. Det handlar exempelvis om åtgärder för att främja nattågstrafik och internationell persontågstrafik inom EU samt till och från angränsande länder. Myndigheten ska även särskilt belysa problemen vid offentlig upphandling av nattågstrafik mellan länder.

Trafikverket ska vidare lyfta frågan om att underlätta möjligheterna att boka biljetter för internationella tågresor. Utöver detta ska Trafikverket även lyfta frågor som åtgärder för att stärka kompetensförsörjning i järnvägsbranschen och vikten av hållbara godstransporter och personresor, samt säkra och konkurrenskraftiga järnvägssystem.

Trafikverket ska delredovisa uppdraget till Regeringskansliet senast den 31 augusti 2022 och slutredovisa det senast den 31 december 2022.