EU-bidrag ska stötta färjenäringens återstart

Stockholms Hamnar och Visit Stockholm ansöker om 400 000 kronor i EU-bidrag för stötta färjenäringens möjligheter till en snabbare återstart efter pandemin.

Stockholms Hamnar har beslutat att tillsammans med Visit Stockholm ansöka om ca 400 000 kronor i EU-bidrag för att stärka företagens förmåga till återstart efter pandemin. Ansökan görs även i samarbete med färjerederierna Viking Line och Tallink Silja samt ett antal aktörer inom besöksnäringen i Stockholmsregionen som alla har påverkats av de minskade passagerarflödena under pandemin.

Om de får bidraget är målet att göra en gemensam förstudie som bland annat kommer innehålla scenarioanalys och workshops med de olika parterna för att undersöka vad det finns för möjligheter och trender för smart återväxt, samt identifiera eventuella hinder. Förstudien ska både leda till en slutrapport för hur en grön återstart av passagerartrafiken kan ske och underlag för framtida strategiska vägval och beslut fram till 2030.

– Vi ser det som en väldigt fin möjlighet, från situationen som varit med pandemin, för en bra och hållbar framtida återväxt och utveckling av den här viktiga näringen för Stockholmsregionen. Och för att gynna närturismen mellan våra länder som vi är knutna mot, säger Stefan Scheja, tillförordnad marknads- och försäljningschef samt marknadsansvarig färjor och kryssningstrafik på Stockholms Hamnar.

Färjetrafiken över Östersjön förser Stockholm med besökare året runt och spelar därför en viktig roll för besöksnäringen. Stockholms Hamnar menar att även om tecknen på fortsatt tillväxt för näringen varit goda, har krävande samhällsutmaningar i samband med covid-19-pandemin satt utvecklingen på paus.

– Passagerartrafiken över Östersjön är oerhört betydelsefull för att attrahera besökare till både besöksnäringens och kulturens aktörer vilket är avgörande för hämta igen viktiga arbetstillfällen, slå vakt om vår attraktionskraft och öka tillväxten, kommenterar Caroline Strand, vd för Visit Stockholm.

Den planerade förstudien är beroende av finansiering från Tillväxtverket som beviljar ett eventuellt stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Detta är en del av React-EU, en av EU:s satsningar för att möta effekterna av pandemin. Svar på om ansökan beviljas beräknas komma under sommaren 2021.