EU-kommission: så ska EUs transporter ställas om

EU-kommissionen presenterade på onsdagen sin strategi för hållbar och smart mobilitet tillsammans med en handlingsplan med 82 initiativ som kommer att vägleda arbetet under de kommande fyra åren.

Strategin ska lägga grunden för hur EU:s transportsystem kan genomgå en grön och digital omvandling och bli mer motståndskraftigt mot framtida kriser.

– För att vi ska nå våra klimatmål måste utsläppen från transportsektorn följa en tydlig nedåtgående trend. Dagens strategi kommer att förändra hur människor och varor förflyttas i Europa och göra det enkelt att kombinera olika transportslag under en och samma resa. Vi har satt upp ambitiösa mål för hela transportsystemet för att säkerställa en hållbar, smart och resilient återhämtning från covid-19-krisen, kommenterar Frans Timmermans, verkställande vice ordförande med ansvar för den europeiska gröna given, gjorde följande uttalande:

Enligt den europeiska gröna given kommer resultatet att bli en minskning av utsläppen med 90 % fram till 2050, med hjälp av ett smart, konkurrenskraftigt, säkert, tillgängligt och ekonomiskt överkomligt transportsystem.

– Transportsektorn är central för alla europeiska medborgare och företag. Digital teknik kan revolutionera hur vi förflyttar oss och ge en smartare, effektivare och miljövänligare mobilitet. Vi behöver ge företagen ett tydligt regelverk för de gröna investeringar som kommer att behövas under de kommande årtiondena. När vi genomför denna strategi kommer vi att skapa ett effektivare och mer motståndskraftigt transportsystem som leder till minskade utsläpp, i linje med målen i den europeiska gröna given, kommenterade EU:s transportkommissionär Adina Vălean.

Bakgrund

I dag står utsläppen från transporter för omkring en fjärdedel av EU:s totala utsläpp av växthusgaser.

Satsningen på att omvandla transportsektorn kommer vid en tidpunkt då hela sektorn fortfarande är i gungning efter coronapandemin. Men med ökade offentliga och privata investeringar i modernisering och miljöanpassning av färdmedel och infrastruktur, och genom att stärka den inre marknaden, menar man att EU nu en historisk möjlighet att göra de europeiska transporterna mer hållbara och globalt konkurrenskraftiga, och mer motståndskraftiga mot framtida chocker.

Mål för omställningen:

Senast 2030:

 • Minst 30 miljoner utsläppsfria bilar i trafik på Europas vägar.
 • 100 städer i Europa är klimatneutrala.
 • Fördubblad trafik på höghastighetsjärnvägar i alla delar av Europa.
 • Tidtabellsbundna kollektiva resor under 500 km bör vara koldioxidneutrala.
 • Automatiserad mobilitet utbyggd i stor skala.
 • Utsläppsfria havsgående fartyg är klara för marknaden.

Senast 2035:

 • Utsläppsfria stora luftfartyg är klara för marknaden.

Senast 2050:

 • Nästan alla personbilar, lätta lastbilar, bussar och nya tunga fordon är utsläppsfria.
 • Dubbelt så stor godstrafik på järnväg.
 • Ett fullt fungerande multimodalt transeuropeiskt transportnät (TEN-T) för hållbara och smarta transporter med höghastighetsförbindelser.

10 centrala åtgärdsområden för att förverkliga visionen

För att förverkliga kommissionens mål fastställs i strategin totalt 82 initiativ inom tio centrala områden, s.k. ”flaggskepp”, vart och ett med konkreta åtgärder.

 • Främja användningen av utsläppsfria fordon, fartyg och flygplan, samt förnybara och koldioxidsnåla bränslen och utbyggnaden av tillhörande infrastruktur, t.ex. genom att installera tre miljoner offentliga laddningsstationer fram till 2030.
 • Skapa utsläppsfria flygplatser och hamnar, t.ex. genom nya initiativ för att främja hållbara bränslen för luftfart och sjöfart.
 • Skapa en hälsosam och hållbar mobilitet, mellan städer och inom städer, t.ex. genom att fördubbla trafiken på höghastighetsjärnvägar och utveckla mer cykelinfrastruktur under de kommande tio åren.
 • Miljöanpassa godstransporterna, t.ex. genom att fördubbla godstrafiken på järnväg fram till 2050.
 • Sätta ett pris på koldioxid och ge bättre incitament till användarna, t.ex. genom att genomföra omfattande åtgärder för en rättvis och effektiv prissättning av alla transporter.
 • Se till att uppkopplad och automatiserad multimodal mobilitet blir verklighet, t.ex. genom att passagerare kan köpa biljetter för resor med flera färdmedel och att gods kan transporterasmed smidiga byten mellan olika transportslag.
 • Främja innovation och användning av data och artificiell intelligens (AI) för smartare mobilitet, t.ex. genom att fullt ut stödja användning av drönare och obemannade luftfartyg och ytterligare åtgärder för att bygga upp ett gemensamt europeiskt dataområde för mobilitet.
 • Stärka den inre marknaden, t.ex. genom att öka insatserna och investeringarna för att fullborda det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) fram till 2030 och stödja sektorn så att den kan återhämta sig bättre genom ökade investeringar, både offentliga och privata, för att modernisera färdmedlen inom alla transportslag.
 • Skapa en rättvis mobilitet för alla, t.ex. genom att göra den nya mobiliteten ekonomiskt överkomlig och tillgänglig i alla regioner och för alla människor, även de med nedsatt rörlighet, och genom att göra sektorn mer attraktiv för arbetstagare.
 • Öka säkerhet och trygghet inom alla transportslag, med sikte bland annat på att minska antalet dödsfall till nära noll fram till 2050.