EU:s prioriterade transportnätverk utökas till norra Sverige

EU:s prioriterade transportnät utvidgas till norra Sverige. Efter ett beslut i Europaparlamentet förlängs den europeiska stomnätskorridoren ”ScanMed” från Örebro och Stockholm mot Västmanland, Uppsala och Gävleborg och vidare mot norra Sverige. Beslutet gör att regionerna och kommunerna längs stråket kan söka EU-medel för infrastruktursatsningar.

Nu uppdateras den europeiska transportpolitiken och som ett led i detta har kartorna för fonden för ett sammanlänkat Europa (ConnectingEuropeFacility) uppdaterats med bland annat nya kartor för EU:s prioriterade infrastruktur. Kommuner och regioner längs med de utpekade sträckorna kommer kunna söka totalt 30 miljarder euro fram till 2027.

För Sveriges del innebär det också att upp till trettio procent av investeringskostnaderna vid byggandet av järnväg längs Botniska korridoren kan betalas av EU, enligt SVT.

– Det här bekräftar norra och mellersta Sveriges betydelse för hela EU:s ekonomi, säger Joakim Berg som är projektledare på Botniska korridoren, till SVT.

Öronmärkta gröna pengar

Omkring 23 miljarder euro kommer gå till transportprojekt, 5 miljarder euro för energiprojekt och 2 miljarder euro för digitala projekt. Omkring 10 miljarder euro kommer dessutom anslås till gränsöverskridande transportprojekt och kommer att hjälpa EU-länderna att slutföra tidigare identifierade transportförbindelser som saknas. 1,4 miljarder euro kommer att utses för att påskynda slutförandet av stora gränsöverskridande järnvägsprojekt som kommissionen ska välja ut på grundval av konkurrenskraft.

Europaparlamentets ledamöter lyckades även öronmärka 60 procent av FSE-medlenför projekt som bidrar till att uppnå EU:s klimatmål, och 15 procent av fonderna kommer att gå till gränsöverskridande projekt för förnybar energi.

– FSE kommer att modernisera transportförbindelserna i hela EU, kommenterar Marian-Jean Marinescu, föredragande europaparlamantariker.

– Det kommer att hjälpa Europa att hantera sektorns utmaningar när det gäller utfasning av fossila bränslen och särskilt bidra till att förverkliga sloganen “övergång till järnväg”. Att fylla i saknade länkar kommer också att uppmuntra till rörlighet för människor och varor.