Finansiering nyckeln till grön omställning

Omställningen till ett hållbart transportsystem kräver enorma investeringar. Men hur ska den finansieras? Det ska GU-professorn Rickard Bergqvist med kollegor studera i ett nytt forskningsprojekt.   

Ur LTS Rapport nr 3 2020

– Massor av finansiärer är intresserade av att investera i grön teknik, men här måste logistikbranschen in och se möjligheterna, risken annars är att de blir utkonkurrerade. 

Genom omställningen till fossilfrihet håller transportbranschen på att bli betydligt mer kapitalintensiv än den tidigare varit. World Economic Forum uppskattar det globala investeringsbehovet för att uppnå Parisavtalet till ogreppbara 100 000 miljarder dollar mellan 2012 och 2030. 

– Det har alltid funnits ett stort investeringsbehov i transportsektorn, men nu kommer behovet att öka rejält. Det handlar om enorma investeringar som ska till, både i ny teknik och fordon men också i helt ny infrastruktur, om vi ska kunna nå de klimatmål som satts upp, säger Rickard Bergqvist. 

Han är professor i industriell och finansiell ekonomi och logistik, och leder forskningsprojektet “Transportsystemets omställning och finansiering”. 

– Vi ska titta på olika scenarier för hur omställningen kan ske, på olika tidsperspektiv, och vad branschen tror när det gäller energimix, teknikmix, och hur andra länder resonerar, för att se vad som är rimligt att vänta sig ur ett svenskt perspektiv. Men också försöka få en uppfattning om hur mycket en grön omställning kan kosta. 

Projektet startade i september och har en budget på 15 miljoner SEK. Projektet finansieras av bl a Triple F, LTS och genom internfinansiering från universitetets sida. 

Rickard Bergqvist Göteborgs universitet

– Vi jobbar tvärvetenskapligt, och har också ett dussintal företag med som finansierar projektet “in kind” med sin arbetstid. Allt från fordonstillverkare och transportörer till banker, fonder och fastighetsbolag, berättar Rickard Bergqvist. 

Roller utmanas 

Just fastighetsbolagen kan få en viktig roll i transportsektorns omställning till eldrift, menar han. 

–  En del i omställningen kommer att ligga på fastighetssidan. Dels handlar det om ny infrastruktur vid fastigheterna som ska till, som exempelvis laddstolpar. Men fastighetsbolagen är duktiga på finansering, så det finns en hel del kunskap att hämta där. Fastighetsbolagen kan ju också tänkas ta en viktig roll i transportkedjan framåt, och kanske hyra ut både infrastruktur och fordon. 

Det finns marknadsandelar att plocka i en bransch som växer med flera hundra procent, och elektrifieringen kommer rucka på affärmodellerna i transportbranschen. 

–  Det ska bli intressant att se villka roller olika aktörer tar, och se hur affärsmodeller och logistikföretagens syn på sig själva förändras. Det kommer också nya aktörer, som ex Amazon och Uber, som helt förändrar både gamla affärsmodeller och modeller för finansiering.

Utvecklingen drivs på flera fronter. Fordonstillverkarna vill hitta lösningar för att finansiera sin teknikomställning, kunderna vill bli gröna och speditörerna med. 

– Det gäller för alla aktörer att forcera omställningen till sin fördel och hitta sin roll i värdekedjan framåt. De aktörer som är skickliga på att paketera omställningen med en grön stämpel och på så vis hitta attraktiv finansiering, kommer vara vinnare i det här. Men de som inte gör något, som fastnar i gamla hjulspår, kommer hamna på efterkälken. 

Gott om gröna pengar

Transportbranschens traditionella sätt att finansiera sig, som att ett åkeri ringer sin bank när man behöver investera i ett nytt fordon, håller inte, menar Rickard Bergqvist. 

– Vi måste bort från det här traditionella, snäva perspektivet om var vi hämtar pengarna. Det kanske kommer att se helt annorlunda ut framöver, fordonstillverkare som Scania och Volvo kan komma att hyra ut sina fordon per kilometer, med “freight as a service”. Eller så kan man istället gå till andra aktörer än bankerna för att få finansiering av exempelvis nya elfordon, som fonder och riskkapitalbolag. 

Här finns enligt Rickard Berqvist massor av kapital i omlopp som är öronmärkt för grön teknik. 

–  Men det finns ju regler och ramar för vad som får kallas grönt. Här behöver transportindustrin öka sin kunskap, så de kan få del av de gröna pengarna. 

Av Hilda Hultén