FOI ska analysera nationell försörjningsberedskap

Regeringen har beslutat att ge Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i uppdrag att analysera frågor om en nationell försörjningsberedskap. Uppdraget förväntas ge ytterligare underlag inför det fortsatta arbetet och regeringen avser att i ett nästa steg tillsätta en utredning om en nationellt samordnad försörjningsberedskap.

– När vi steg för steg återuppbygger det civila försvaret måste vi göra det på ett klokt sätt, med gedigna underlag för att kunna göra smarta investeringar. Det handlar om komplexa frågor som behöver gås igenom noggrant, därför ger regeringen nu detta uppdrag, kommenterar inrikesminister Mikael Damberg.

Försörjningsberedskap innebär planering av tillgång till, distribution och fördelning av nödvändiga varor och tjänster vid bristsituationer under såväl en kris som under höjd beredskap. Frågor om ansvar och metoder för att klara befolkningens överlevnad och samhällets grundläggande behov är både angelägna och komplicerade. De behöver därför analyseras och utredas närmare under kommande år.

FOI ska enligt uppdraget belysa vilka frågor som skulle kunna hanteras av en central aktör med ett sammanhållet ansvar för försörjningsfrågor och hur det skulle kunna komplettera berörda myndigheters ansvar. I uppdraget ingår också att göra relevanta jämförelser med länder som har en uppbyggd nationell försörjningsberedskap, till exempel Finland.

Regeringen avser även att tillsätta en utredning om en nationellt samordnad försörjningsberedskap. Uppdraget till FOI är tänkt att utgöra ett underlag för vilka frågor som kan vara intressanta att ställa i det fortsatta utredningsarbetet.

Regeringen kommer att fatta beslut om inriktningen på en utredning om en nationell försörjningsberedskap efter att FOI har redovisat sin analys och utifrån en sammanvägning med andra relevanta underlag från bland annat Näringslivsutredningen, Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

FOI ska redovisa uppdraget den 16 november 2020.