Företagens lagerhållning ökar

Svenskt Näringsliv har frågat företag hur de hanterat sina leverantörskedjor under pandemin. Undersökningen visar att åtta av tio företag gjort eller planerar för ökad lagerhållning.

Svenska företag tar höjd för leveransstörningar genom ökad lagerhållning och ökat antal leverantörer, det visar en undersökning från Svenskt Näringsliv.

Närmare 8 av 10 av de svenska företagen som genomför eller planerar genomföra förändringar i leverantörskedjorna anger just ökad lagerhållning.

Av de svenska företagen som importerar och därmed har leverantörer utanför Sverige, svarar 40 procent att de redan har gjort eller planerar att göra förändringar för att minska risken för leverantörsstörningar. Vidare svarade 50 procent av företagen att de inte gjort eller planerar göra några förändringar medan 10 procent svarade ”vet ej”.

– Det här är ett tecken på att företagen, efter drygt ett år av corona, har identifierat olika förändringar som de har eller kommer genomföra för att minska sårbarheten inför en kommande kris, säger Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor på Svenskt Näringsliv, i ett pressmeddelande.

Åtta av tio ökar lagerhållningen

Den klart viktigaste förändringen som företagen nämner är att de ökar lagerhållningen. Närmare 8 av 10 av de svenska företagen som genomför eller planerar genomföra förändringar i leverantörskedjorna anger just ökad lagerhållning.

Anna Stellinger. Foto Svenskt Näringsliv.

Av de svarande avser drygt hälften, 53 procent att köpa från fler företag. Vidare avser nära en femtedel att köpa från fler länder. Med nya och bredare handelsmöjligheter kan företagen sprida sina risker inför en framtida kris, menar Anna Stellinger.

15 procent sourcar från Europa

Endast en liten andel företag nämner en så kallad re-shoring, alltså att ”plocka hem produktion” eller köpa mer från Sverige (nästan en femtedel eller 18 procent av de som avser göra förändringar) och nearshoring (köpa mer från Europa, 15 procent) och sist att flytta produktion och inköp till andra länder utanför Europa. Räknar vi med samtliga företag, även de som inte avser agera, är siffran för att köpa mer från Sverige 7 procent.

– Efter pandemin har man insett att man inte kan lägga alla ägg i samma korg. Det är inte heller något tecken på av-globalisering eller ”hemplockning” av produktion, utan ett sätt att diversifiera och därmed minska sårbarheten om en kris skulle slå till i någon region i världen, säger hon.