Förlustår för Green Cargo

En fortsatt konjunkturavmattning, lägre transportintäkter och höga transformationskostnader är enligt Green Cargo de främsta orsakerna till bolagets svaga resultat. Rörelseresultatet uppgick till –111 MSEK sett till hela 2019.

För perioden januari–december uppgick rörelseresultatet till –111 (–122) MSEK. Nettoomsättningen har under året minskat med knappt tre procent och uppgick till 4 096 (4 208) MSEK.

“Utfallet för såväl det fjärde kvartalet som för helåret förklaras främst av fortsatt konjunkturavmattning, lägre transportintäkter samt höga transformationskostnader.” skriver Green Cargo i ett pressmeddelande.

Transportvolymerna är elva procent lägre jämfört med fjärde kvartalet förra året och ackumulerat är nedgången sju procent lägre än 2018.

“Vårt finansiella resultat understryker att vi kommer att ha fortsatta utmaningar. Genom ökad kontroll och stabilitet internt kommer vi på sikt att uppnå ytterligare förbättrad säkerhet, punktlighet och lönsamhet vilket kommer både oss, våra kunder och branschen till gagn.” skriver Green Cargo. Man vill dock peka på några ljusglimtar.

“Det transformationsprogram som initierades senhösten 2018 är nu väl etablerat i företaget och den negativa utvecklingen för såväl trafiksäkerhetsindex som punktlighet har vänt och visar tydliga positiva framsteg. “

“Även lönsamhetsmarginalens negativa utveckling har bromsats under första halvåret 2019 och visar en svagt positiv uppgång under andra delen av året, även om vi fortfarande redovisar ett negativt resultat.”