Försvaret bjuder in företag

För att förbättra Sveriges förmåga att avvärja kriser pågår en uppbyggnad av totalförsvaret. Hot och risker i försörjningskedjor måste beaktas och bli en del av riskhantering och kontinuitetsplanering. Som ett led i detta bjuder Försvarsmakten in privata företag till ett möte den 4 mars 2020.

Försvarsmakten behöver hjälp. I totalförsvaret finns det militära försvaret och det civila försvaret. Under fredstid kan det militära försvaret användas vid kriser för att underlätta viktiga samhällsfunktioner. Under höjd beredskap eller krig är det det civila försvarets uppgift att stödja det militära försvaret med sin uppgift.

För att förbättra det svenska samhällets förmåga att avvärja kriser pågår nu en uppbyggnad av totalförsvaret. Som ett led i detta bjuder Försvarsmakten in företag från det privata näringslivet som i något avseende kan betraktas som totalförsvarsviktiga. Det finns ännu ingen tydlig definition av detta eller vilka åtaganden och förmåner som är förknippade med en sådan status. Så här skriver Försvarsmakten:

”På lång sikt innebär ett tydligt engagemang från företagets sida möjlighet till affärer, inte bara med Försvarsmakten, nyligen föreslog regeringens utredare att begreppet ”totalförsvarsviktiga företag” skall införas. Företag som klarar Försvarsmaktens krav har sannolikt goda möjligheter att bli utnämnda till totalförsvarsviktiga företag.”

Den 4 mars bjuds därför företag in till ett första forum för diskussion om dessa frågor. Från Försvarsmakten deltar Produktionsstaben, Insatsstaben och Ledningsstaben Totalförsvar. Mötet arrangeras med hjälp av Military Work.

Läs mer här.