Från sänkta farleds- till höjda lotsavgifter

Branschorganisationen Svensk Sjöfart har i många år kritiserat Sjöfartsverkets ständigt återkommande höjningar av farledsavgifterna. I år har regeringen tillsatt pengar för att dessa inte ska behöva höjas, i stället höjs lotsavgifterna, vilket nu möter kritik från branschorganisationen.

Sjöfartsverket föreslår en höjning av lotsavgifterna på 10 procent från och med den 1 januari 2023, trots att avgiften höjts flera gånger tidigare. I förslaget anger myndigheten coronapandemin som orsak, då den medfört färre antal lotsningar och därmed lägre intäkter. Men enligt Svensk Sjöfart täcker lotsavgifterna verkets utgifter för lotsning, och det finns inga skäl till höjningen.

– Att verket år efter år höjer avgifterna på detta sätt finner vi mycket märkligt. Speciellt då man för länge sedan borde ha nått full kostnadstäckning för lotsavgifterna. Dessutom har verket under föregående år erhållit medel av regeringen för att sänka farledsavgifterna. Att då istället höja lotsavgifterna kraftigt gör att den effekt av stärkt konkurrenskraft för sjöfarten och svensk industri som regeringen avsåg inte kommer att uppfyllas, kommenterar Anders Hermansson, vd för Svensk Sjöfart.