Fredrik Backman ska få transporter från landbacken

Sjöfartsverket har beslutat att utse Fredrik Backman till sjöfartsrådgivare. Han jobb blir att underlätta för företag att ställa om från land- till sjötransporter.

– Vi vill göra det så lätt som möjligt för landets företagare att gå från land- till sjötransporter. Som expertmyndighet på området vill vi nu dela med oss av och stödja förmedlingen av vår och andras kunskap för att förenkla den övergången. Som en del inom detta arbete har jag beslutat att tillsätta Fredrik Backman som sjöfartsrådgivare, kommenterar Katarina Norén, generaldirektör vid Sjöfartsverket.

Sjöfartsverket har beslutat att tillsätta en sjöfartsrådgivare vars syfte blir att aktivt medverka till omställningen från land- till sjötransporter, en omställning som också är nödvändig för att uppnå de klimatpolitiska målen. Inom den nya rådgivande rollen ingår ett särskilt uppdrag för att underlätta omställningen för främst små och medelstora företag. Arbetet sker i nära samverkan med andra myndigheter och bransch.

– Den svenska sjöfarten är en mycket viktig pusselbit i arbetet för att uppnå regeringens klimatpolitiska mål. Men för att uppnå målen måste allt fler företagare ställa om sina transportkedjor från mindre klimatsmarta alternativ. Det är i sammanhanget viktigt att komma ihåg att ett enda normalstort fartyg på Östersjön kan ersätta hela 500 lastbilar. Men också att sjöfarten till skillnad från både det svenska väg- och järnvägsnätet inte lider av någon kapacitetsbrist, kommneterar Fredrik Backman, sjöfartsrådgivare vid Sjöfartsverket.

Redan idag svarar de svenska inrikestransporterna för nästan en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Därför har Sveriges riksdag sen tidigare också fattat beslut om att klimatutsläppen från alla transporter i Sverige ska minska med 70 procent till år 2030, jämfört med 2010. Samtidigt visar tidigare beräkningar från Trafikverket istället att mängden gods kommer öka med 65 procent fram till år 2040.

Fredrik Backman som själv är sjökapten i grunden arbetar sen tidigare som ansvarig chef för Sjöfartsverkets rederi, och har dessförinnan mångårig erfarenhet inom sjöfartsbranschen.