GD Gunnar Holmgren ska utreda Förvarets materialförsörjning

Generaldirektör Gunnar Holmgren får uppdraget att redovisa en strategi för det militära försvarets behov av materiel och relaterad forskning, teknikutveckling och tjänster i fred, kris och krig. Uppdraget ska slutredovisas senast den 4 maj 2022.

Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska redovisa en strategi för att på ett uthålligt och kostnadseffektivt sätt bidra till att det militära försvarets behov av materiel och relaterad forskning, teknikutveckling och tjänster tillgodoses i fred, kris och krig.

I uppdraget ingår att klarlägga förutsättningarna för materielförsörjningen, analysera försvarsmarknaden och utveckla statens relation till försvarsföretagen. Syftet med strategin är att understödja det politiska beslutsfattandet och strategiska beslut av relevanta statliga myndigheter.

Gunnar Holmgren är generaldirektör vid Arbetsgivarverket och har tidigare varit generaldirektör för Försvarets materielverk och landshövding i Västernorrlands län.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 4 maj 2022. En parlamentariskt sammansatt referensgrupp kommer att knytas till utredningen.