Godshantering i svenska hamnar ner sex procent

Under tredje kvartalet 2020 var det totala antalet passagerare i svenska hamnar 5,2 miljoner, vilket är en kraftig minskning, motsvarande – 53 procent jämfört med samma kvartal 2019. Även den totala godshanteringen minskade med 6 procent, det visar nya siffror från Trafikanalys.

Den totala godshanteringen i svenska hamnar var 41,1 miljoner ton, vilket motsvarar en minskning med sex procent jämfört med samma period föregående år, det visar ny preliminär officiell statistik från Trafikanalys.

Totalt minskade den hanterade godsvikten i de svenska hamnarna för samtliga lasttyper. Godsvikten till/från utrikes hamn minskade med 4 procent, till 34,8 miljoner ton. Lossat (ankommande) gods från utrikes hamn minskade med 9 procent, till 18,6 miljoner ton.

Råolja, rundvirke och kemikalier tillhörde de varugrupper som bidrog mest till minskningen i totalt lossade godsmängder i utrikes trafik. Nedgångarna var 15, 31 respektive 27 procent.

Inrikes lossat gods minskade med 11 procent, till 3,2 miljoner ton. Här minskade den lossade vikten järnmalm från svensk hamn med 50 procent, till 283 000 ton.

Lastat (avgående) gods till utrikes hamn ökade med 2 procent, till 16,2 miljoner ton. Järnmalm bidrog mest till ökningen; lastad vikt järnmalm till utrikes hamn ökade med 140 procent, till 1,3 miljoner ton.

Stort ras för passagerartrafik

Antal passagerare i utrikes trafik minskade tredje kvartalet 2020 med 59 procent, till 3,7 miljoner passagerare, jämfört med 2019. Minskade passagerare till/från finska hamnar bidrog mest till minskningen. Antal passagerare till och från finska hamnar minskade med 79 procent, till 578 000 passagerare.

I statistiken ingår samtliga svenska hamnar om havsgående fartyg med en bruttodräktighet om minst 20, som anlöper i kommersiell trafik; dvs för att lasta/lossa gods eller lämna/hämta passagerare. Statistiken beskriver fartygs-, varu- och passagerartrafiken.