Göteborgs Hamn pilottestar hållbart byggande

Göteborgs Hamn blir först ut att testa de nya riktlinjer för upphandlingskrav på utsläppsfria bygg- och anläggningsentreprenader som Göteborg tagit fram genom projektet Gothenburg Climate Partnership.

För ett år sedan startade arbetet med att ta fram upphandlingskrav för att påskynda bygg- och anläggningssektorns omställning till utsläppsfria bygg- och anläggningsplatser. Nu finns rekommendationerna på plats.
– Både leverantörer och beställare upplever nu att de vågar ta steget och ställa krav på utsläppsfria entreprenader, säger Anastazia Kronberg på Business Region Göteborg.

Arbetsmaskiner står i dag för cirka 20 procent av transportsektorns utsläpp av växthusgaser och enligt prognos kommer andelen öka till 50 procent till 2050 om inga åtgärder vidtas. Därför har projektet Utsläppsfria bygg- och anläggningsplatser, där stadens samtliga byggande aktörer ingår, nu landat i rekommendationer för upphandlingskrav tillsammans med marknaden.

Första pilotprojektet sjösätts
Flera av deltagarna i initiativet kommer nu att testa och utveckla kraven i sina egna upphandlingar. Först ut är Göteborgs Hamn som ska testa kraven skarpt. Dirk Wallem är upphandlare och har också varit med och tagit fram kraven:

Framöver ska utvecklings- och underhållsprojekten i hamnen göras på ett klimatsmartare sätt. Foto: Göteborgs Hamn

– Att vara pilot i detta projekt rimmar helt och hållet med att vi ska vara den mest konkurrenskraftiga hamnen i världen, och då måste vi gå i bräschen på vissa områden. Det känns väldigt roligt att testa kraven och göra en sådan här upphandling, även om det såklart tar mer resurser både från oss på inköp och från projektledningen. Men vi är loket på många områden i staden och det vill vi fortsätta att vara, säger Dirk Wallem.

– Jag tror att göteborgarna kommer kunna se de första tysta och utsläppsfria arbetsmaskinerna i staden redan under 2021, säger Anastazia Kronberg, verksamhetsledare för Gothenburg Climate Partnership, på Business Region Göteborg.

Anastazia Kronberg. Foto BRG

Ett moment 22
I början av projektet utfördes en nulägesanalys samt en marknadsdialog där beställarorganisationer, politiker, tillverkare och entreprenadföretag deltog. Det identifierades snabbt att utvecklingen riskerade att stagnera på grund av ett upplevt moment 22.

– Marknaden såg inte att utsläppsfria arbetsmaskiner, det vill säga maskiner som drivs av el eller vätgas, efterfrågades av beställarna. Och omvänt såg beställarna inget utbud av den här typen av maskiner, säger Anastazia Kronberg.

Däremot upplevde man att både leverantörer och beställare var angelägna om att komma igång, och alla var överens om att både nytta i form av lönsamhet för marknaden, klimatvinster och en bättre närmiljö för boende och besökare skymtas i horisonten om man lyckas med omställningen.

Krav som underlättar omställningen
I projektet, som finansieras av Energimyndigheten, har man tagit fram fem krav som var och ett för sig kan passa olika projekt och som kan anpassas allt eftersom marknaden mognar. Kraven innebär till exempel att man kan kräva att en viss andel maskiner, arbetsmoment eller energiförbrukning ska vara utsläppsfria. En annan möjlighet är att utforma utvärderingsmodellen så att anbudsgivaren får beskriva hur man planerar arbetet för att få ner utsläppsnivån i den specifika entreprenaden, vilket då kan ge ett mervärde som viktas i utvärderingen.

Under projektets gång har marknaden fått tycka till om vilka förutsättningar som behövs. Bland annat har det framförts önskemål om att beställaren säkerställer och ansvarar för el och laddinfrastruktur till byggarbetsplatsen, att det är längre ledtider mellan kontraktsskrivning och projektstart samt att kraven följs upp.

– Projektet har ökat vår kunskap som beställare av utsläppsfria arbetsmaskiner, vilket gör att vi nu har förutsättningar för att gå ut och ställa högre krav. Det är också viktigt att vi i vår roll fortsätter att ta en aktiv del i processen för att driva utvecklingen framåt och angripa frågeställningarna ur ett beställarperspektiv, säger Malin Östblom, miljöstrateg på trafikkontoret i Göteborgs Stad.

– Projektet har också stärkt stadens förutsättningar att bidra ytterligare till att minska koldioxidutsläpp, luftföroreningar och bullerstörningar från stadens entreprenader, säger Malin Östblom.