Gotlandsfärjorna ställer om – ökar inblandning av biogas

Som första större färjeoperatör i världen med både gods och passagerartrafik börjar Destination Gotland med storskalig och kontinuerlig inblandning av biogas. Från och med denna vecka ökar inblandningen av biogas från en till tio procent, vilket ger en utsläppsminskning motsvarande 9000 ton koldioxid per år.

Under 2019 och 2020 tog Destination Gotland ett första steg mot fossilfri sjöfart genom investeringen i två nya färjor som drivs med naturgas, LNG. Detta bidrog till att minska utsläppen av koldioxid med omkring 20 procent. Eftersom fartygens motorer är byggda för att även drivas med biogas var detta en avgörande investering för att successivt kunna öka andelen biogas i tanken.

Nu tas nästa steg. Gotlandstrafiken kommer från och med denna vecka att köras med 10 procent biogas som drivmedel. Åtgärden innebär att Destination Gotland nu ligger före sin klimatfärdplan, där målet är att minska utsläppen av koldioxid med 70 procent till 2030, jämfört med 2010.

– Det här är ett otroligt viktigt steg för oss, och jag är stolt och glad över att vi är med och bidrar till sjöfartens utveckling mot minskade utsläpp. Vi är fast beslutna att ställa om till en klimatsmart Gotlandsresa och senast 2045, helst mycket tidigare, ska Gotlandstrafiken vara helt fossilfri, kommenterar Christer Bruzelius, vd Destination Gotland.

Biogasen är en förnybar energikälla som produceras från biologiskt nedbrytbart hushållsavfall eller restprodukter från jordbruks- och livsmedelsindustrin. Biogasproduktion är ett exempel på hur man får ut så mycket som möjligt från råmaterial och främjar den cirkulära ekonomin.

Dagens nyhet om storskalig inblandning av biogas hade fram till för bara något år sedan varit en omöjlighet. Men tack vare ökad produktion av biogas och införandet av en certifierad bränsleblandning med biogas och naturgas blir det nu möjligt att ta nästa stora klimatkliv.  

– Priset på biogas är fortfarande betydligt högre jämfört med naturgas, och bränsleskiftet innebär en stor investering. Vinsten i form av kraftigt minskade utsläpp gör dock investeringen motiverad.

Till år 2030 ska Sverige ha minskat utsläppen från inrikes transporter med 70 procent. För att ställa om sjöfarten krävs fortsatta satsningar på ett teknikskifte till fossilfri framdrift. Det bästa alternativet för att åstadkomma kraftigt minskade utsläpp från sjöfarten är biogas. Tillsammans med energiföretaget Gasum, som förser Destination Gotland med bränsle, kommer Destination Gotland fortsätta investera i sjöfartens klimatomställning.