Här är Sveriges 25 bästa logistiklägen 2022

Helsingborgsregionen skräller och tar över förstaplatsen på Dagens Logistiks systertidning Intelligent Logistiks lista över Sveriges 25 bästa logistiklägen 2022 från Göteborgsregionen. Jönköpingsregionen klättrar till en tredjeplats på listan, och glödheta Eskilstuna klättrar till en delad fjärdeplats med Östgötaregionen. Även Halmstad, Skaraborg, Uppsala, Kristinehamn och Trelleborg klättrar på listan, men allra mest klättrar Sydostregionen, som stiger hela fem placeringar mot i fjol.

Sedan 2005 har Intelligent Logistik årligen listat Sveriges bästa logistiklägen, som en vägledning den som vill etablera ett centrallager för konsumtionsvaror i Sverige. Listan har med åren vuxit från 15 till 25 lägen, och kriterierna har tillkommit och förfinats för att följa de trender som påverkar var lager placeras. Listan kombinerar hårda kriterier som infrastruktur, godsflöden, marktillgång, logistikstock och etableringar med mjukare värden som tillgång till logistikkompetens och regionalt samarbetsklimat, och ger en bild av Logistiksveriges utveckling över tid.

2022 blir ett historiskt rekordår för logistikbyggen i Sverige, med närmare 1,4 miljoner kvm planerade tillkommande ytor hittills. 2022 får Stockholm Nord störst procentuell yttillväxt med 23 procent av de tillkommande ytorna (314 000 kvm) följt av Eskilstuna med 17 procent (230 000 kvm), Jönköping med 13 procent (175 000 kvm), Halmstad med 8,8 procent (119 000 kvm), Malmö med 8,2 procent (110 900 kvm), Östgötaregionen med 6,6 procent (90 000 kvm), Helsingborg med 5,3 procent (71 500 kvm), och Göteborg med 5,2 procent (70 000 kvm).

Hårdare ytbedömning

2020 gjordes flera förändringar av listans kriterier, bl a slogs kriterierna för godsflöden och geografiskt läge samman och kriteriet Kompetens och arbetskraft viktades upp, eftersom frågans betydelse växer. Elkapacitet fördes också in som ett nytt delkriterium under infrastruktur, då Sveriges nu alltmer begränsade nätkapacitet, och på vissa håll höga elpriser, börjar bli en aspekt att ta hänsyn till vid större etableringar.

I år görs inga justeringar i kriteriernas innehåll, däremot har viktningen för tillkommande ytor justerats, så att nytillkommande ytor väger tyngre, och att lägen med liten befintlig eller tillkommande yta får en lägre poäng. Vi har också valt att ta större hänsyn till lägenas storlek i poängsättningen för kriterier som marktillgång, yttillväxt och företagsklimat. Att tillkommande lagerytor bedöms mer förhållande till lägets storlek, ger en mer dynamisk lista: och i högre grad än bild av vad som är de hetaste logistiklägena 2022.

Markbrist sprider logistiken

Göteborgsregionens förmåga att få fram detaljplanerad, attraktiv logistikmark i den takt som marknaden kräver har inte varit tillräckligt hög de senaste åren, vilket nu tydligt syns i en hämmad yttillväxt. Under 2022 har regionen bara fyra planerade etableringar på drygt 70 000 kvm planerade, varav två i Borås, vilket är en svag utveckling ytmässigt med tanke på lägets storlek. Läget har nu ett tydligt underskott på etableringsmark för logistik, och behöver jobba aktivt med etablerings- och markfrågor för att säkra sin position på listan framåt.

Detta gäller även andra lägen, som exempelvis Stockholm Syd, Uppsala och Västerås, där större tillgång till logistikmark hade kunnat ge lägena en betydligt högre yttillväxt och därmed högre placering på listan.

Den starka tillväxten i hela landet gör att många lägen och traditionellt sett aktiva logistikkommuner haft svårt att få fram detaljplanerad mark i tillräckligt hög takt. Detta öppnar för nya logistiklägen, och en spridning av logistiktillväxten geografiskt framåt.

Specialutmärkelser 2022:

Foto Helsingborgs hamn

1. Helsingborgsregionen – Årets bästa logistikläge

Helsingborg skräller och går upp i topp på listan, en plats som Göteborg haft sedan listan startades (2018 delat med Örebro). Regionen är Sveriges livsmedelslogistikcentrum och närheten till Öresund och Europa växer i betydelse. Regionen satsar tydligt på att skapa etableringsmark. Läget stärks även i år av att Landskrona kommun tillförs läget.

Bild Castellum

2. Göteborgsregionen – Årets innovationsläge

Göteborgsregionen – Årets innovationsläge Regionen tappar förstaplatsen på grund av svag yttillväxt 2022. Läget behåller dock epitetet Sveriges logistikhuvudstad, med landets största hamn, stark forskning och e-handelsklustret i Borås. Dessutom befäster man med Northvolts nya batterifabrik sin roll som svensk industrinod och nationellt innovationscentrum för framtidens mobilitet.

Foto Logpoint

3. Jönköpingsregionen – Årets TPL-läge

“Sveriges äldsta logistikläge” har fått en rejäl nytändning, inte minst i Vaggeryd, som får flera storetableringar, varav många inom järnvägsansluten TPL-verksamhet. Regionen får 175 000 kvm ny logistikyta under 2022, den tredje högsta tillväxten i landet. Nobias jätteetablering på 123 000 kvm räknas ej in här då den klassas som produktion. Med den hade Jönköping legat tvåa sett till yttillväxt.

Foto Coop

4. Eskilstunaregionen – Årets stjärnskott

Eskilstuna klättrar till en fjärdeplats på listan, med en enorm tillväxt av ny logistikyta under 2022. Trots att läget bara innefattar två kommuner byggs över 230 000 kvm här. Bara Stockholm Nord får mer ytor under 2022, med betydligt fler kommuner. Läget har stora järnvägssflöden och är ett föredöme vad gäller klimat, men kan ställas inför en utmaning när kompetensbehoven ska fyllas framöver.

6. Stockholm Nord – Årets tillväxtläge

Stockholm Nord blir årets tillväxtläge för andra året i rad. Läget, med områden som Rosersberg, Brunna och Bålsta, får 314 000 kvm nya logistikytor under året, vilket är mest i landet och mer än dubbelt så stor yttillväxt som förra året. Utmärkt last mile-läge, vilket bl a syns i att aktörer som Axfood och Ica satsar på e-handelsdistribution härifrån. Även TPL-segmentet växer starkt i regionen.

Foto Jula

11. Skaraborgsregionen – Årets hållbarhetsläge

Skaraborgsregionen är ett starkt logistikläge, inte minst tack vare järnvägsinfrastruktur med en välfungerande torrhamn med effektiv, daglig matning med godspendel till och från Göteborgs hamn för både råvaruindustrin och handelslogistiken, med Jula som största brukare, vars centrallager fortsätter att växa. Läget har en stadig tillväxt av logistikytor och klättrar två placeringar på årets lista.

Bild Karlshamns kommun

16. Sydostregionen –  Årets klättrare

Sydostregionen fick utmärkelsen “Årets marklyft 2021”, bland annat för storsatsningen på ny etableringsmark i Karlshamns kommun. Nu har satsningen burit frukt, och läget klättrar tack vare flera nyetableringar i regionen hela fem placeringar på årets lista. Även ökade godsflöden via Karlshamn och en nytändning vad gäller regionalt samarbete stärker läget.

Av Redaktionen