Hårdare hållbarhetskrav på svenska exportföretag

Sex av tio stora exportföretag upplever att hållbarhetskraven från deras kunder har ökat under det senaste året. Två av tio exportföretag har dessutom sagt nej till en affär på grund bristande hållbarhet, visar Svensk Exportkredits Hållbarhetsbarometer.

– Ökade krav på hållbarhet är positivt och gynnar svensk exportnäring, som ligger i framkant inom detta område. Genom att investera i klimatneutral omställning kan Sveriges exportföretag och deras underleverantörer stärka sin konkurrenskraft och samtidigt minska klimatpåverkan, kommenterar Andreas Ericson, ansvarig för Hållbar finansiering på Svensk Exportkredit (SEK).

SEKs Hållbarhetsbarometer har besvarats av 200 av landets stora exportföretag. Av de 200 uppger 63 procent att deras kunder skärpt hållbarhetskraven på dem under det senaste året. Det är en kraftig ökning jämfört med i höstas då motsvarande andel var 43 procent.

Andreas Ericson på Svensk Exportkredit. Foto SEK.

– Lyckas svensk exportindustri ställa om för att möta den stora och växande globala efterfrågan på hållbara lösningar kan detta bli ett av de största bidragen Sverige ger till den globala klimatomställningen, kommenterar Andreas Ericson.

Internationellt sett ställer svenska exportföretag höga hållbarhetskrav och gör generellt inte affärer med kunder eller leverantörer som inte klarar av att uppfylla de kraven. 20 procent av de tillfrågade exportföretagen uppger att de under det senaste året har sagt nej till en potentiell affär på grund av att någon part inte levt upp till de hållbarhetskrav som ställts. Det är nästan en fördubbling jämfört med 11 procent i höstas.

Samtidigt visar barometern att det framför allt är de stora företagen som investerar för att minska sin klimatpåverkan. 47 procent av de små företagen har inte gjort några investeringar det senaste året för att minska sin klimatpåverkan. Motsvarande siffra för stora företag är 25 procent. Osäkerhet under pandemin och mindre resurser än de stora företagen kan vara bidragande orsaker.

– Grön omställning kräver investeringar och ökade krav på leverantörer, men att inte ställa om kan bli dyrt i längden. Klimat-, miljö- och sociala risker är i dag något som alla företag måste förhålla sig till, dels för att kunderna förväntar sig det, dels för att företag måste kunna hantera hållbarhetsrisker för att attrahera investerare.

Frågor som ställdes:

”Upplever ni att hållbarhetskraven från era kunder har förändrats under det senaste året?”
Ja, kraven har höjts väsentligt            10 procent (7 procent i höstens mätning)
Ja kraven har höjts något                    53 procent (36 procent i höstens mätning)
Ja, kraven har sänkts något                  0 procent (0 procent i höstens mätning)
Ja, kraven har sänkts väsentligt           0 procent (0 procent i höstens mätning)
Vet ej                                                    9 procent (9 procent i höstens mätning)
Nej                                                      28 procent (47 procent i höstens mätning)

”Har företaget under det senaste året sagt nej till en potentiell affär på grund av att någon part inte levt upp till de hållbarhetskrav som ställs på företagen?”
Ja                       20 procent (11 procent i höstens mätning)
Nej                    61 procent (73 procent i höstens mätning)
Vet ej                19 procent (17 i höstens mätning)