Helsingborg utvecklar ny mark för logistik

Helsingborgs stad har tecknat ett ramavtal med Skanska om att gemensamt utveckla ett markområde på totalt 75 hektar, alltså 750 000 kvm i Väla för bland annat logistikändamål. 

– Efterfrågan på logistikmark är enorm. Det här är ett jätteområde vi tar fram och vi har ännu ett logistikområde på gång, berättar Helsingborgs kommunstyrelseordförande Peter Danielsson. 

Ramavtalet, som godkändes av kommunfullmäktige den 24 augusti, gäller fastigheterna Björka 17:1 som Skanska äger genom sitt dotterbolag SMEBAB Kornblå AB sedan många år och fastigheten Hyllstorp 3:9 i Väla, som kommunen köpte av en lantbrukare 2020. Området som ska utredas sträcker sig från Välavägen och 1,6 kilometer längs Djurhagshusvägen ner till motorvägen. Planen är att 43 av de totalt 75 hektar mark som igår i området ska utvecklas för handel, industri och logistikändamål. 

Keter Danielsson. Foto David Lundin

– Vi kommer att samarbeta med Skanska för att utveckla den här marken gemensamt, där vi också tar över delar av den mark som Skanska äger idag. Logistik och transportsektorn är oerhört viktig för regionen och det är viktigt att vi får till en utveckling där den mark vi har i kommunen som bäst lämpar sig för logistik verkligen utvecklas, och det på ett så yteffektivt och hållbart sätt som möjligt, säger Peter Danielsson. 

Att få till en hållbar utveckling av logistiksektorn ser Peter Danielsson som avgörande framåt. Inte minst med tanke på att logistiken tar prima jordbruksmark i anspråk. 

– Klimatfrågan är oerhört viktig, och där vill vi som logistikregion ta på oss ledartröjan. Vi måste gemensamt med både akademin och näringslivet tänka till kring de här frågorna, i allt från hur vi optimerar markanvändningen och bidrar till att skydda de ekologiska värdena till energifrågor och omställning av transportsektorn. Där finns otroligt mycket att göra, och som kommun kommer vi att ställa större krav på hur de här fastigheterna utvecklas. 

Helsingborg rankades 2021 som Sveriges andra bästa logistikläge, och regionen har haft en stor tillväxt av logistikfastigheter de senaste åren. 

– Vi har ett av Sveriges absolut bästa lägen för logistik här i Helsingborg med ett starkt livsmedelskluster, Sveriges viktigaste vägkorsning mellan E4 och E6, och landets näst största containerhamn. Trycket från marknaden är enormt på att få fram etableringsmark, som är en bristvara i regionen och det här området ligger fantastisk bra till för logistik, säger Peter Danielsson.

Visionsbild för området som kommunen och Skanska utvecklar i Väla. Visionsbild: Sweco

Nu inleds detaljplanearbetet för Väla-området, och det kan ta något år innan marken blir klar för utveckling eller försäljning. Peter Danielsson avslöjar också att det finns ännu ett nytt logistikområde på gång i kommunen. 

– Där är processen inte klar än, men det är en kommersiell fastighetsaktör som ingått avtal med nuvarande markägare intill motorvägen, där planen är att utveckla logistik.. 

Av Hilda Hultén