HUI: Slutet på lågkonjunkturen skymtar

2024 kännetecknas av svagt positiva prognoser både för Sveriges ekonomi och för detaljhandeln, enligt HUIs konjunkturrapport för detaljhandeln. Konsumtionen förväntas öka med 1,2 procent 2024, BNP-prognosen höjs från 0,9 till 1,0 procent och Riksbankens styrränta förväntas under året landa på 3,0 procent.

– Läget i svensk ekonomi börjar nu ljusna och vi kan lägga några mörka år bakom oss. Inflationen har stabiliserats och kostnadsutvecklingen har toppat. Räntesänkningar, ökade disponibla inkomster och en ljusare ekonomisk framtidstro skänker hopp om att konjunkturen vänder uppåt. Slutet på lågkonjunkturen skymtar, vilket skapar ringar på vattnet för näringslivet och hela handeln, kommenterar William Lindquist, analytiker på HUI Research.

Ljusare prognoser

I takt med att stämningsläget i den svenska ekonomin förbättras gynnas även detaljhandeln. Försäljningsutvecklingen i den totala detaljhandeln förväntas öka med 2,0 procent under helåret, främst driven av dagligvaruhandeln. Prisökningstakten i dagligvaruhandeln har stabiliserats och nu syns även tillväxt i fasta priser i och med att försäljningsvolymerna ökar. För sällanköpsvaruhandeln, där många delbranscher har upplevt en negativ utveckling under lågkonjunkturen, vänder läget uppåt och en svagt positiv tillväxt prognostiseras för 2024.

– Det svaga konjunkturläget har fått många konsumenter att avstå från kapitalkrävande inköp och sällanköpsvaruhandeln har därför blivit lidande. Under både 2024 och 2025 väntas handel med brett sortiment, där många lågpriskoncept finns, fortsatt driva utvecklingen i branschen. På det stora hela tyder dock prognoserna framåt på att situationen ljusnar för den totala sällanköpsvaruhandeln, säger Emma Hernell, VD på HUI Research.

– När konsumenterna får mer pengar över ökar möjligheten att återigen konsumera dyrare varor. Många har dock vant sig vid att handla till ett lågt pris och ser kanske ingen anledning att förändra det beteendet. Slutet på lågkonjunkturen innebär därför inte slutet för lågprishandeln, avslutar William Lindquist.

Att stämningsläget nu ljusnar avspeglar sig i prognoserna för Sveriges ekonomi. Prognosen för BNP skruvas upp marginellt, från 0,9 till 1,0 procent för 2024. Låg inflation, ökad disponibel inkomst och räntesänkningar får hushållens konsumtion att öka med 1,2 procent under året. Riksbankens styrränta förväntas uppgå till 3 procent vid slutet av året. Fortsatta räntesänkningar, stigande inkomster och nya investeringar i näringslivet ger en ordentlig skjuts in i 2025.