Investeringar i klimatomställningen kan återstarta ekonomin

De stora investeringspaket som behövs för att återstarta ekonomin efter coronakrisen måste också bidra till att påskynda klimatomställningen, det skriver Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, tillsammans med de verkställande direktörerna på Vattenfall, Scania, SSAB och ABB Power Grids Sverige på DN Debatt idag och föreslår konkreta satsningar.

Regeringen har redan presenterat flera stödprogram och fler kommer sannolikt att behövas för att rädda företag från konkurser. För att få fart på ekonomin i sin helhet behövs även stora investeringspaket. Rätt utfört kan nya stimulansåtgärder för att dämpa nedstängningens effekter på samhällsekonomin också vara en hävstång för att tidigarelägga transformativa investeringar för ett fossilfritt Sverige, menar författarna.

I de 21 färdplaner för fossilfri konkurrenskraft som olika industribranscher tagit fram inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige finns redan förslag på hur näringslivet kan transformeras och vilka investeringar som behöver göras. Då analysen redan finns på plats kan investeringar för att få fart på hjulen göras på kort tid.

Magnus Hall, vd och koncernchef, Vattenfall; Henrik Henriksson, vd, Scania; Jenny Larsson, vd, ABB Power Grids Sverige; Martin Lindqvist, vd, SSAB och Svante Axelsson, nationell samordnare på Fossilfritt Sverige som lyfter tillsammans fram sju åtgärder och investeringar som behöver genomföras:

  • Investeringar behöver göras i ett starkare och mer robust elnät. Det behövs radikalt förändrade och i grunden nya tillståndsprocesser med väsentligt förkortade ledtider så att de inte bromsar viktiga kapacitetsförstärkningar samt initiativ som till exempel utvecklingen av fossilfritt stål inom Hybritprojektet.
  • Sverige bör investera i flera stora elektrolysör-anläggningar för att få igång en storskalig produktion av grön vätgas i många industrianläggningar i Sverige.
  • Sverige behöver investera i väg-el genom att lägga ut elledningar till de större europavägarna.
  • Sverige behöver omgående investera i ett antal bioraffinaderier för att producera mer hållbara biodrivmedel och biogas. Ett snabbt beslut om en ambitiös reduktionsplikt till 2030 för alla drivmedel är förutsättningen för att en sådan marknad snabbt ska utvecklas.
  • Stöd till kapitalintensiv utveckling och tekniksprång som säkerställer att Sverige når klimatmålen, exempelvis genom Industriklivet eller andra satsningar som syftar till att dela på riskerna för stora investeringar för att ställa om exempelvis industrin.
  • Sverige bör omgående investera i koldioxidinfångning och lagring av koldioxid (CCS – carbon capure and storage) för att till exempel utveckla klimatneutral cement.
  • Sverige behöver bygga ut järnvägen så att en större del av godstransportökningen kan läggas på järnväg.

Hela debattartikeln hittar du här.