Järnvägsgodset backade 2022

Under 2022 transporterades ca 71 miljoner ton gods totalt, enligt ny statistik från Trafikanalys. Det är en minskning med två procent jämfört med pandemiåret 2021. Största minskningen kommer från utrikestransporterna, som backade med 6 procent.

Pandemin hade ingen direkt påverkan på de järnvägsburna transporterna, som ökade med 6 procent under 2021 jämfört med 2019, innan pandemin bröt ut. Men enligt en ny rapport från Trafikanalys har transporterna minskat under 2022, trots ett starkt första halvår.

Totalt transporterades ca 71 miljoner ton gods, vilket är 2 procent mindre än under 2021. 37,7 miljoner ton (53 procent) av godsmängden transporterades inrikes, vilket är en ökning med 1 procent. Godsmängden som transporterades utrikes, inklusive transit, backade däremot med 6 procent till 33,2 miljoner ton.

Malm och andra produkter från utvinning stod för 42 procent av den totala godsmängden som transporterades under 2022. Därefter kommer produkter från jordbruk, skogsbruk och fiske som stod för 15 procent. Oidentifierbart gods, som kan innehålla gods ur alla andra varugrupper, utgjorde 12 procent.

Godstransportarbetet på järnväg, den sammanlagda transportsträckan för var transporterad ton gods, såg små förändringar. Totalt sett minskade det med 1 procent till 23,2 miljarder tonkilometer jämfört med 2021. I snitt transporterades varje ton gods 326 km under året, vilket är 3 procent längre än motsvarande siffra 2021.

Fördelat efter typ av transport var vagnslastgods (exklusive malm på Malmbanan) den största transporttypen på 51 procent av det totala transportarbete under 2022, följt av kombigods med 29 procent. Malm på Malmbanan är den näst största kategorin, men malmen transporteras förhållandevis korta sträckor på järnväg.

Stark återhämtning i persontrafiken

Persontrafiken tog en större smäll under pandemin och såg en betydande återhämtning under 2022. Antalet personresor med järnväg, spårväg och tunnelbana ökade med 35 procent jämfört med 2021. Jämfört med 2019 motsvarar det dock fortfarande en nedgång med 14 procent.

Järnvägens kraftigaste återhämtning gäller transportarbetet, som uppgick till drygt 12,8 miljarder personkilometer. Det är en ökning med 60 procent jämfört med 2021.