Järnvägsgodset ökade med 6 procent under pandemin

Under 2021 transporterades ca 72,5 miljoner ton gods på järnväg i Sverige, enligt ny statistik från Trafikanalys. Det är en ökning med 6 procent jämfört med före pandemin. Samtidigt minskade personresorna med 37 procent.

Enligt ny statistik från Trafikanalys verkar inte pandemin ha haft någon direkt påverkan på de järnvägsburna godstransporterna. Under 2021 transporterades ca 72,5 miljoner ton gods, vilket är en ökning med 4 procent jämfört med 2020 och med 6 procent jämfört med 2019.

Av godsmängden transporterades 52 procent inrikes och resten utrikes, där även transit räknas in. Fördelat efter varugrupper utgjorde malm och andra produkter från utvinning 43 procent av den totala godsmängd som transporterades under 2021. Näst störst med 15 procent av godset var produkter från jordbruk, skogsbruk och fiske, där bland annat rundvirke ingår. Så kallat oidentifierbart gods, som kan innehålla gods ur alla andra varugrupper, utgjorde 12 procent.

Godstransportarbetet på järnväg (den sammanlagda transportsträckan för varje transporterad ton gods) uppgick under 2021 till ca 23,5 miljarder tonkilometer. Det är en ökning med 6 procent jämfört med 2019 och 2020. Varje ton gods transporterades i snitt 323 kilometer.

Lågt personresande

Resandet med järnväg, spårväg och tunnelbana var däremot fortsatt påverkat av coronapandemins restriktioner under 2021. Antalet genomförda resor låg kvar på samma nivå som under 2020, men minskade med 37 procent jämfört med 2019.

– De fortsatta restriktionerna till följd av coronapandemin under 2021 har gjort att återhämtningen till tidigare nivåer uteblev, kommenterar Abboud Ado, statistiker på Trafikanalys.