Jönköpingsföretagen ökar materialförråden 

En färsk konjunkturbarometer från Handelskammaren i Jönköping visar att många företag nu ökar sina materialförråd.

– Över 60 procent av företagen förändrar sin försörjningsstrategi och ökar sina materialförråd, vilket är helt naturligt med tanke på situationen, säger rapportförfattaren Annika Cederfeldt.

Sveriges tillverkande företag mår bra – enligt Konjunkturinsitutets senaste konfidensindikator för maj hamnade indexet för tillverkningsindustrin på 125,5 procent, strax under toppnivån på 126,6 som uppmättes i oktober 2021, den högsta nivån för industrin sedan mätningarna började 1996.

– Det är exceptionellt höga siffror, det går otroligt bra för svensk tillverkningsindustri just nu, men samtidigt är materialbristen ett stort problem, säger Annika Cederfeldt, näringslivspolitisk chef på Handelskammaren i Jönköping. 

Annika Cederfeldt. Foto Handelskammaren Jönköping

Vårens Konjunkturbarometer från Handelskammaren i Jönköping har, förutom de vanliga frågorna om orderingång, fokus på påverkan på materialförsörjningen och förändringar av leverantörsstrategier.

Enkäten har besvarats av 103 företag i Jönköpings län och förutom Handelskammaren så har även näringslivschefer i länet bistått i att sända ut den.

56 procent av de som svarat finns inom tillverkningsindustrin och 21 procent finns inom tjänsteföretag. Bland övriga företag som svarat återfinns bygg, besöksnäringen, handel, fastighetsbranschen samt transport/logistik. 

– Vi gör den här konjunkturbarometern varje halvår och i höstas ställde vi frågor om hur pandemin påverkat materialförsörjningen i företagen. Då svarade omkring 40 procent att deras försörjning påverkats. Nu är den siffran över 60 procent, berättar Annika Cederfeldt. 

Stor materialbrist 

Komponentbrist, försörjningsstörningar och höga fraktpriser har drabbat industriföretagen hårt de senaste två åren. I april ökade ledtiderna för material och utrustning till amerikanska producerande företag till 100 dagar i snitt under april, enligt ISMs månatliga produktionsindex Manufacturing PMI, den högsta snittledtiden som uppmätts sedan mätningarna startade 1987. Ett problem för bland annat fordonsindustrin har varit den globala halvledarbristen, som nu dock ser ut att lätta något enligt Daimler och Mercedes. 

I Jönköpings konjunkturbarometer uppger 68 procent av företagen, tjänsteföretagen undantagna, anger att de har drabbats av materialbrist. På frågan om vilka insatsvaror som bristen består av nämns främst elektronik, metaller, trä och plast samt produkter som är kopplade till dessa. 43 procent av företagen svarar att deras import har förändrats i hög eller mycket hög grad i spåren av pandemin och det utbrutna kriget. 

I kommentarerna till frågan om hur importen har påverkats nämns främst följande: 

  • Längre ledtider 
  • Högre kostnader för frakt och insatsmaterial 
  • Materialbrist 

Ett företag beskriver situationen så här:

 ”Vi har svårt att köpa vissa varor och ersättning finns inte, det är både corona och kriget som påverkar i vissa falla samma varor.” 

I diagrammet nedan visas andelen företag i studien har ändrat sina strategier, tjänsteföretag har ej tagits med. Källa: Handelskammaren Jönköpings län

Ändrar leveransstrategi

För att motverka den negativa effekten av brister arbetar många företag aktivt och strategiskt med att sina leverantörskedjor samt materialförråd. Cirka 60 procent av företagen anger att de har gjort förändringar strategier gällande leverantörskedjor och/eller materialförråd.

 I kommentarerna framkommer det att företagen främst: 

  •  Ökar materialförråden 
  •  Flyttar leverantörskedjor närmare 
  •  Letar fler leverantörer 

Ett företag beskriver att flera aktiviteter pågår parallellt: ”Ökat lagret och hittat fler leverantörer samt fått konstruera om vissa saker”

– Det är ju helt naturligt med tanke på hur situationen ser ut – just in time-leveranser fungerar uppenbarligen inte längre. Företagen ändrar strategier kring inköp och försörjning och ökar sina materialförråd för att kunna fortsätta producera, vilket är bra, säger Annika Cederfeldt. 

Hamstring kan förvärra bristen

Samtidigt påpekar hon att hamstringen som nu sker i tillverkningsindustrin kan förvärra situationen. 

– Dels binder ju ökade lager kapital som skulle behövas till andra saker, exempelvis investeringar. Sen finns det ju risk att materialet som köps in inte behövs och blir inkurant. Den tredje aspekten är ju att hamstring förvärrar materialbristen och bidrar till att priserna ökar ännu mer på material. 

Av Hilda Hultén