Klimatförändringar utbredda, snabba och intensifierade

Forskare observerar förändringar i jordens klimat i alla regioner och i hela klimatsystemet, enligt den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC som släpptes idag.

Den rapport som nu presenteras av IPCC var från början planerad till april 2021, men Covid och det digitala arbetssätt som det inneburit, har försenat rapporten.

Många av de förändringar som observerats i klimatet saknar motstycke på tusentals, om inte hundratusentals år, och några av de förändringar som redan har satts i rörelse – såsom den fortsatta havsnivåhöjningen – är oåterkalleliga under hundratals till tusentals år, skriver IPCC i ett pressmeddelande.

Fortfarande finns dock möjligheten att snabba, stora och varaktiga minskningar av utsläppen av koldioxid (CO2) och andra växthusgaser skulle begränsa klimatförändringarna.

Även om fördelarna för luftkvaliteten dock skulle komma snabbt kan det ta 20-30 år att se de globala temperaturerna stabiliseras.

Kräver snabba, storskaliga åtgärder

Rapporten ger nya uppskattningar av möjligheterna att klara den globala uppvärmningsnivån på 1,5 °C under de kommande årtiondena, och konstaterar att om det inte sker omedelbara, snabba och storskaliga minskningar av växthusgasutsläppen kommer uppvärmningen att vara nära 1,5 °C eller till och med 2 °C utom räckhåll.

Rapporten visar att utsläppen av växthusgaser från mänsklig verksamhet står för cirka 1,1 °C uppvärmning sedan 1850-1900, och konstaterar att den globala temperaturen förväntas nå eller överstiga 1,5 °C uppvärmning i genomsnitt under de kommande 20 åren.

Stora konsekvenser för mänskligheten

I rapporten beräknas klimatförändringarna under de kommande decennierna öka i alla regioner. För 1,5 °C av den globala uppvärmningen kommer det att bli ökande värmeböljor, längre varma årstider och kortare kalla årstider.

Vid 2 °C av den globala uppvärmningen skulle extrema värmenivåer oftare nå kritiska toleranströsklar för jordbruk och hälsa, visar rapporten.

Klimatförändringarna innebär bland anat en intensifierad vattencykel. Detta medför mer intensiva regnmängder och översvämningar, liksom mer intensiv torka i många regioner. Klimatförändringarna påverkar även nederbördsmönstren. I höga breddgrader kommer nederbörden sannolikt att öka, medan den beräknas minska över stora delar av subtroperna. Förändringar i monsunutfällningen väntas, vilket kommer att variera beroende på region. Kustområdena kommer att se en fortsatt havsnivåhöjning under hela 2000-talet, vilket kommer att bidra till tätare och allvarligare kustöversvämningar i låglänta områden och kusterosion. Extrema händelser på havsnivån som tidigare inträffade en gång på 100 år kan inträffa varje år i slutet av detta århundrade.

Ytterligare uppvärmning kommer att förstärka permafrostupptining och förlust av säsongssnötäcke, smältning av glaciärer och istäcken och sommarförlust Arktiska havet is. Förändringar i havet, inklusive uppvärmning, tätare marina värmeböljor, havsförsurning och minskade syrenivåer har tydligt kopplats till mänskligt inflytande. Dessa förändringar påverkar både havens ekosystem och de människor som är beroende av dem, och de kommer att fortsätta under åtminstone resten av detta århundrade. För städer kan vissa aspekter av klimatförändringarna förstärkas, inklusive värme (eftersom stadsområden vanligtvis är varmare än omgivningen), översvämningar från kraftiga nederbördshändelser och havsnivåhöjning i kuststäder.

Regional information presenteras

För första gången innehåller den sjätte utvärderingsrapporten en mer detaljerad regional bedömning av klimatförändringarna, inklusive fokus på användbar information som kan ligga till grund för riskbedömning, anpassning och annat beslutsfattande, och en ny ram som bidrar till att omsätta fysiska förändringar i klimatet – värme, kyla, regn, torka, snö, vind, kustöversvämningar med mera – till vad de innebär för samhället och ekosystemen.

 Denna regionala information kan undersökas i detalj på en ny interaktiv karta samt genom regionala faktablad, den tekniska sammanfattningen och den underliggande rapporten.