Konkurrensverket godkänner rekordaffären av logistik till Blackstone

Konkurrensverket har nu gett sitt godkännande till Castellums försäljning av 214 logistikfastigheter för 18,1 miljarder SEK till Blackstone. Tillgångarna kommer ingå i Blackstones pan-europeiska last mile-plattform, Mileway. Castellum kommer fortsätta vara aktiv inom logistiksegmentet.

Den 18 december 2020 offentliggjorde Castellum en försäljning av en färdigutvecklad fastig­hets­portfölj till fastighetsfonder som förvaltas av Blackstone.

Castellum meddelar nu i ett pressmeddelande att Konkurrensverkets beslut att godkänna transaktionen inkommit. Såsom tidigare offentliggjorts sker försäljningen i två etapper: en första etapp bestående av 39 fastigheter för en nettolikvid om SEK 5,0 miljarder, som förväntas fullföljas omkring den 5 februari 2021, samt en andra etapp bestående av 175 fastigheter för en nettolikvid om SEK 13,1 miljarder, som förväntas fullföljas under slutet av det första kvartalet eller i början av andra kvartalet 2021.

Den andra etappen är dock villkorad av om Castellum får köpa norska fastighetsbolaget Entra.

Högt värderad portfölj

Försäljningen av fastighetsportföljen är värdeskapande för Castellums aktieägare. Värderingen av fastighetsportföljen i försäljningen överstiger den senaste värderingen av portföljen med 20 %, medför en yield om 4,7 % och förväntas ha en positiv påverkan på Castellums EPRA NRV om cirka SEK 8 per aktie efter slutförande av de båda försäljnings­etapperna.

Castellum kommer på sikt utvärdera sin kapitalposition och om det finns över­skotts­kapital efter samgåendet med Entra kommer Castellum överväga att överföra kapital till aktieägarna.

Fortsatt aktiv inom logistiksegmentet

Efter avyttringen av fastighetsportföljen kommer Castellum fortsätta att vara aktiv inom och bibehålla en exponering till segmentet lager- och logistikfastigheter med 40-tal fastigheter på balansräkningen och projekt under utveckling, där Castellum Säve (f.d. Säve Flygplats) är ett av de största projekt­en, med en investeringspipeline om ca SEK 10 miljarder.

Castellums fortsatta närvaro inom fastighetssegmentet för lager, logistik och lätt industri medför en betryggande tillväxtpotential med uppsida från utvecklingsprojekten.

Castellum har dessutom genomfört flera strategiska affärer som befäster bolagets position som proaktiv aktör inom svensk logistik, som t.ex. en storsatsning i logistiknavet Brunna utanför Stockholm och fyra förvärv av logistikfastigheter i den expansiva Öresundsregionen. Affärerna bidrar till att modernisera Castellums logistikbestånd då de möjliggör ytterligare investeringar i nyproduktion.

Utvecklingsprojekten, som förväntas färdig­ställas över de kommande åren, förväntas leverera en utökning av uthyrningsbar area med cirka en miljon kvadratmeter, inklusive 800 000 kvadratmeter vid Castellum Säve. “Castellums fortsatta närvaro inom fastighetssegmentet för lager, logistik och lätt industri medför en betryggande tillväxtpotential med uppsida från utvecklingsprojekten.” skriver Castellum.