Kraftsamlar kring hållbara hamnar

Hamnen är en central nod i transportsystemet, men dess potential att skapa synlighet i försörjningskedjan och möjliggöra energieffektiva transporter, uppfylls inte idag. ”Vi vill stötta hamnarna så att den utvecklingen sker” säger Mikael Lind på forskningsinsitutet RISE, som nu kraftsamlar kring hållbar hamnutveckling.

Smakprov ur Dagens Logistik nr 4 2022 – utkommer nästa vecka!

Hur digitalisering av hamnar kan bidra till ett hållbart transportsystem har varit fokus för ett forskningsprojekt i det maritima forskningsprogrammet Lighthouse regi sedan 2019. Mikael Lind, adjungerad professor i maritim informatik på Chalmers och strategisk forskningsrådgivare på RISE, menar att en uppkopplad hamn är absolut nödvändig för ett hållbart transportsystem.

– Många onödiga koldioxidutsläpp sker för att det inte finns någon kommunikation i transportkedjan. Och där är hamnen viktig både som transportnod, energinod och digitalnod. En uppkopplad hamn öppnar nya möjligheter för att effektivisera transporter och energianvändning, både till sjöss och på land, säger Mikael Lind.

–  En uppkopplad hamn öppnar möjligheter att effektivisera transporter och energianvändning, säger Mikael Lind. 
Foto Chalmers

Hamnar viktiga noder

Sverige har en av Europas längsta kuststräckor. Av landets omkring 100 hamnar är drygt hälften publika, varav de flesta i kommunal regi, och många är specialiserade på ett visst varuflöde, som timmer, bilar eller cement.

– Flera av dessa små eller medelstora hamnar har bara ett fåtal anställda vilket gör det resursmässigt svårt att  hinna utveckla digitalisering och energiförsörjning så som det är möjligt. Syftet med vårt projekt är att stötta dem med verktyg, vägledning pch i samverkan med varandra; att lägga en strategi i botten så aktörerna inte satsar fel.

I Lighthouse-projektet ”I.Hamn” som ägt rum i samarbete med ett 20-tal hamnar, har Mikael Lind med kollegor tagit fram ett koncept för den hållbara hamnen, som tar sig an frågor kring hur hamnen kan fungera som transport-, energi- och digital nod.

I det nya ettåriga ”förberedelseprojektet” som nu sjösätts, ska konceptet utvecklas vidare tillsammans med aktörer från näringsliv, akademi och det offentliga för att därefter testas live med en/flera hamnar. Bland annat kommer olika digitala tjänster tas fram för att simulera kommande behov – vilka sedan ska testas i verklighetens hamnar.

– Många varuägare och transportköpare vittnar om att transportkedjan är något av en ”black box” – man har ingen insyn i vad som sker, och det gäller inte minst i hamnen. Dessutom är kommunikationen bristfällig mellan de olika transportaktörerna. Genom att få data över flödena genom en hamn kan man t ex få en bild av vilken energiinfrastruktur som behövs, man kan undvika köer för lastning och lossning och anpassa farten hos fartyg och lastbilar och på en rad andra sätt optimera transportsystemet och göra det hållbarare, säger Mikael Lind.

Ska skapa transparens

Förberedelseprojektet Kraftsamling för den hållbara hamnen leds av Rise med stöd från Vinnova och löper fram till september 2023 – därefter är tanken är att kraftsamlingen sker. I slutändan syftar projektet till att bidra till ett mer transparent transportsystem.

– Hela den här miljön är i mycket ett självorganiserande ekosystem där varje part driver sin utveckling, men det är också något som leder till en hel del suboptimering och onödiga utsläpp. Här är digitaliseringen är en stor möjlighet.

Av Klara Eriksson