Krisåtgärder för företag förlängs

Smittspridningen av Covid-19 är tyvärr hög i hela Sverige och skarpa restriktioner slår hårt mot många näringar. På måndagen förlängde regeringen och samarbetspartierna därför flera stöd för företag som korttidspermittering, anstånd med skatteinbetalningar, omställningsstöd och omsättningsstöd till enskilda näringsidkare.

Korttidspermittering kan i dag beviljas som längst i nio månader i följd. Regeringen kommer föreslå att den tidsgränsen tillfälligt tas bort under perioden fram till den 30 juni 2021.

Förlängningen kombineras med en striktare hantering vid ansökan om godkännande för stöd för att säkerställa att stöd bara lämnas till de arbetsgivare som uppfyller kraven för stöd och att missbruk förhindras.

– Den ökande smittspridningen och de restriktioner som införs för att dämpa den gör att många företag står nu inför ännu en tuff kamp för överlevnad. Det gäller inte minst i besöksnäringarna, transportsektorn och stora delar av handeln. Därför har vi uppmanat regering och riksdag att förlänga och förbättra krisåtgärderna. Det är mycket välkommet att man nu går vidare enligt våra förslag, kommenterar Jan-Olof Jacke, vd Svenskt Näringsliv. 

– Att åtgärderna förlängs ger också svenska företag bättre förutsättningar att konkurrera på lika villkor med företag i länder som redan vidtagit motsvarande åtgärder. Exempelvis har Storbritannien, Frankrike och Tyskland nu förlängt sina system för korttidsarbete.

Regeringen kommer också föreslå att Tillväxtverkets förvaltningsanslag förstärks med sammanlagt 450 miljoner kronor.

Även omställningsstödet förlängs

Regeringen kommer också föreslå att omställningsstödet förlängs så att det kan sökas för augusti – oktober 2020. Stödet riktar sig till företag som har tappat minst 50 procent av omsättningen under denna period jämfört med samma period 2019.

Stödet kommer ges med som mest 30 miljoner kronor per företag, vilket följer det tillfälliga statsstödsramverket för corona-relaterade stöd som EU-kommissionen tagit fram. Stödet kräver anmälan till och statsstödsgodkännande av EU-kommissionen.

Regeringen har sedan tidigare infört omställningsstöd för stödperioder mellan mars och juli.

Andra förlängda stödåtgärder

Den 5 november beslutade regeringen om ett nytt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare. Detta stöd avser minskad omsättning under mars – juli 2020 och går att söka från nästa vecka på Boverkets webbplats. Till följd av utvecklingen av den pågående pandemin har regeringen och samarbetspartierna redan nu kommit överens om att man kommer att föreslå att detta stöd ska förlängas så att omsättningsminskningar under augusti – oktober 2020 också ska kunna ligga till grund för stöd.

Andra förlängda stödåtgärder är anstånd med skatteinbetalningar, som förlängs ett år, samt de tillfälliga förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen för företagare, så att de ska gälla även 2021. Det innebär att företagare som lägger sitt företag vilande under 2021 också undantas från regeln om att det behöver gå minst fem år innan ett nytt uppehåll kan göras.

De aviserade förslagen kommer tidigt nästa år att överlämnas i en ändringsbudget för 2021.