Kvalitetsstyrning ska spara pengar i infrastrukturprojekt

På uppdrag av regeringen har Trafikverket analyserat ökade kostnader i investeringsprojekt. Några av de identifierade förbättringsområdena är kvalitetsstyrning, innovation och digitalisering av anläggningen.

Regeringen gav i oktober 2020 Trafikverket i uppdrag att ta reda på varför kostnaderna i investeringsprojekten ökar och föreslå åtgärder för att minska eller undvika dessa. Projekten som har analyserats är projekt över 100 miljoner kronor och som har avslutats åren 2018 – 2020. Nu har uppdraget redovisats för regeringen tillsammans med en handlingsplan.

– Myndigheten upphandlar och beställer byggtjänster för stora belopp varje år och det är därför väldigt viktigt att motverka kostnadsökningar – jag vill helt enkelt ha mer infrastruktur för pengarna, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth i ett pressmeddelande.

I rapporten har Trafikverket bland annat tittat på skillnader mellan leverantörers anbud och slutkostnader jämfört med myndighetens egna beräkningar. De förbättringsområden som myndigheten lyfter är aktiv kvalitetsstyrning, branschsamarbete och innovation samt en digitaliserad anläggning, eller digital tvilling.

Kvalitetsstyrning

Störst potential för förbättring och minskade kostnader finns enligt rapporten i förbättrad kvalitetsstyrning. Med en systematisk kvalitetsstyrning genom hela projektflödet vill myndigheten stärka sin uppföljning av avvikelser och undvika omtag, ändringar och korrigeringar som påverkar tid och kostnad negativt. Att ta fram en kostnadseffektiv lösning för projekten är enklast tidigt i projekteringen.

– För att sänka kostnaderna behövs ett system som följer upp kvalitetsavvikelser både hos Trafikverket och leverantörer. Även oberoende analyser för att titta på om den bästa lösningen har valts bör göras. Krav, projektmål och beskrivning av uppdragen med fokus på tydlighet och kalkylerbarhet bör särskilt betonas, kommenterar utredningsledaren Mats Karlsson, Trafikverket.

Branschsamarbete och innovation

Enligt rapporten är innovation som verktyg ett arbetssätt som kan bidra med nytänkande och utveckling vilket leder till bättre kostnader och hållbarhet.

– Innovation som verktyg är viktigt för att bygga framtidens kompetens, utveckla metoder och modeller samt demonstrera nya systemlösningar som binder samman teknik, affärsnytta och samhällsnytta på transportområdet. Innovation är centralt för Trafikverkets förmåga att lösa sina uppgifter samt för kunskapsutvecklingen hos konsulter, entreprenörer och Trafikverket, kommenterar Torbjörn Sohlberg, affärsstrateg på Trafikverket.

Digital tvilling

Idag hanteras trafiksystemens komplexa information i flera separata system som enligt rapporten har varierande struktur och funktionalitet. Att digitalisera anläggningen i en gemensam anläggningsmodell, eller digital tvilling, skulle förbättra processen från planering till affär och genomförande av projekt.

– En digital anläggningsmodell, digital tvilling, är grunden för att Trafikverkets och branschen ska kunna effektivisera och sänka kostnaderna. Det finns utmaningar i arbetet med att digitalisera anläggningen men det kommer att spara pengar och tid och det bör prioriteras ytterligare. Utmaningarna handlar om it-säkerhet, informationsflödet och hanteringen av information samt att vi inte har en samlad information om anläggningen, kommenterar Mats Karlsson.

Regeringen kommer nu ta del av Trafikverkets rapport, som du kan läsa här.