Lagrådsremiss om utstationering klart

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss ändringar i yrkestrafiklagen och lagen om utstationering av arbetstagare. Syftet är att förarna ska få bättre arbetsvillkor och att det ska vara sund konkurrens för svenska vägtransportföretag. Sveriges åkeriföretag beklagade i förra veckan att lagen ännu inte finns på plats.

– Regeringen har genomfört ett omfattande reformpaket för att skapa ordning och reda på vägarna. Nu föreslår vi ytterligare åtgärder för schysta villkor och sund konkurrens inom yrkestrafiken. Svenska löner och villkor ska gälla på vägarna och det blir hårdare tag mot fusket i branschen, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth i ett pressmeddelande.

Sveriges åkeriföretag gick i förra veckan ut och beklagade att lagstiftningen ännu inte finns på plats, då EU-reglerna började gälla 2 februari.

Genom de föreslagna ändringarna genomförs den sista delen av ett större EU-rättsligt reformpaket, det så kallade Mobilitetspaketet. Paketet ska förbättra arbetsvillkor och sociala förhållanden för förare och förenkla samt förstärka regelverken. Paketet ska också motverka illojal konkurrens. Även kraven på dem som bedriver yrkesmässig trafik skärps.

Tydligare regler för transportföretag, förare, myndigheter och transportköpare kommer bland annat leda till sundare konkurrensförhållanden för svenska transportföretag. De kommer också leda till att svenska myndigheter får förbättrade kontrollmöjligheter, vilket kan leda till högre löner och bättre sociala villkor för förare.

Tidigare har regeringen genomfört:

  • Bättre arbetsvillkor för förare med krav på rimliga kör- och vilotider
  • Nya och skärpta regler för cabotagetransporter
  • Utökade kontroller samt skärpta sanktioner vid fusk

Regeringen remitterar idag ett förslag till Lagrådet om nya regler som anpassar utstationeringsregelverket till vägtransportområdet och bland annat klargör att utstationering av förare ska anmälas till Arbetsmiljöverket. Detta ska göras genom att en särskild deklaration ges in.  De nya reglerna kommer underlätta kontroller av att utstationeringsregelverket följs. Regeringen föreslår en regel som klargör att utstationering gäller när förare kör inrikestransporter, till exempel cabotagetransporter, i Sverige för utlandsetablerade transportföretag. Men utstationering kan även gälla vid internationella transporter.

Sanktionsavgifter

Om yrkesförare inte kan visa en kopia av deklarationen vid en vägkontroll ska transportföretaget betala en sanktionsavgift. Vidare föreslås ett straffrättsligt ansvar för en beställare av en transport, om transporten utförs av ett utlandsetablerat transportföretag med en utstationerad förare utan att en deklaration har lämnats in. Bestämmelserna i yrkestrafiklagen om vilka villkor som ska vara uppfyllda för att få bedriva yrkesmässig trafik anpassas till den ändrade EU-förordningen. Det föreslås även att regeringen ska kunna meddela sanktionsavgifter vid överträdelser av vissa regler på yrkestrafik- och taxitrafikområdet.